Категории
Министерство

Месечни отчети

В съответствие със Закона за водите и Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции, за съответният район на басейново управление Басейновите дирекции осъществяват контрол върху: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения; извършването на дейности в речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества; изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за водите с изключение на разрешителните за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води; количеството и качеството на водите; поддържането на минимално допустимия отток в реките; собствения мониторинг на водите; изпълнението на задълженията за заплащане на таксите; спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони; изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ и ПУРН; дейностите по регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване; дейностите за защита на водосборните басейни от водна ерозия; изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морския бряг за защита от вълновото въздействие; мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от природните наводнения, провеждани в съответствие с ПУРН; графика за изпълнение на проектите за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства.