Категории
Министерство

Координационен механизъм по въпросите на ЕС

Координационен механизъм по въпросите на ЕС

   От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз с всички произтичащи от това обстоятелство права и задължения. Едно от най-големите предизвикателства е участието в процеса на вземане на решения от Съвета на ЕС, където успоредно с намиране на общия интерес, всяка държава отстоява националната си позиция.

   Начинът на участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС се осъществява чрез нормативно уредения координационен механизъм по европейските въпроси. Той има тристепенна структура за вземане на решения, включваща: междуведомствените работни групи, създадени към министерствата и някои ведомства, междуведомствения консултативен Съвет по европейските въпроси (СЕВ) с председател министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и Министерският съвет.

   Министерският съвет е най-високото равнище на координационния механизъм, който ръководи и осъществява политиката на Република България като държава-членка на ЕС. Основните функции, които изпълнява МС, са:

 • решава политическите въпроси, свързани с членството на Република България в ЕС;
 • приема позициите на Република България за редовните и неформалните заседания на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз в различните му формати;
 • приема Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС;
 • приема годишен План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС за въвеждане и прилагане на правото на ЕС;
 • приема позиции на Република България за осигуряване на защита на правата и интересите на страната пред Съда на Европейския съюз;
 • одобрява проекти на актове, с които се примат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС, и др.

   Участието на България в процеса на вземане на решения на ЕС е уредено нормативно с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС. В него са установени националните структури и процедури за разработване и съгласуване на документите, които се представят пред ЕС, както и конкретните задачи и компетентности на участниците в този процес.

   Заместник-министър председателят на Министерския съвет по чл. 5, ал.1, т.2 от УПМСНА, заместник-министър председателят по правосъдната реформа и  министър на външните работи и министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 осигуряват провеждането на единна национална политика на Република България по въпросите, свързани с ЕС. 

   Министрите и поверените им дирекции подпомагат, ръководят и координират и контролират в съответствие със своята компетентност оперативната работа по европейските въпроси в рамките на съответното министерство.

   Съветът по европейски въпроси

   Съветът по европейски въпроси (СЕВ) е консултативен междуведомствен орган, който осъществява общия контрол по функционирането на координационния механизъм по европейските въпроси. Негов председател е министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, а негови членове са министрите,  както и ръководителите на 37-те работни групи към съответните водещи ведомства.

   Основните функции на СЕВ са свързани с:

 • одобряване на проекти на рамкови позиции по различни досиета и въпроси, разглеждани на равнище ЕС;
 • одобряване на проекти на позиции за редовните и неформалните заседания на Европейския съвет и на Съвета на ЕС в различните си формати, преди да бъдат приети от Министерския съвет;
 • одобряване на стратегически или планови документи по европейските въпроси преди да бъдат внесени в Министерския съвет;
 • одобряване на позиции по процедурите по неизпълнение на задълженията;
 • одобряване на Шестмесечна оперативна програма с приоритетни за България теми и досиета за всяко Председателство на Съвета на ЕС;
 • одобряване проект на годишен План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
 • решаване на въпроси от координационен характер, които са от компетентността на повече от едно ведомство или министерство и по които не е постигнато съгласие в съответната работна група, и др

   Редовните заседания на СЕВ се провеждат веднъж седмично (всеки понеделник), като е предвидена възможност за свикване на извънредни заседания.

   Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз" към Министерския съвет има функция и на секретариат на Съвета по Европейски въпроси, а секретар на Съвета е директорът на дирекцията.

Работни групи

   Министрите и ръководителите на ведомствата създават междуведомствени работни групи, като поименният им състав се определя със заповед на отговорния министър или ръководител.

   Съгласно ПМС № 85/2007 г. съществуват 37 постоянни работни групи към съответните водещи ведомства. Те осъществяват основните дейности на експертно ниво по съответните политики на ЕС в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси.

   Работните групи се състоят от ръководител, заместник-ръководител/и, секретар и членове. Освен експерти от водещото ведомство в състава на работните групи се включват и експерти от дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ в администрацията на МС, от дирекция “Политики и институции на ЕС“ на МВнР, служители на юрисконсултски и експертни длъжности от специализираната администрация на други заинтересовани ведомства, представители на социалните партньори, гражданското общество, академичната общност и бизнес организации.

   Секретарят на работната група подготвя присъствените заседания, изпраща поканата, проекта на дневен ред и материалите за заседанията до всички членовете на групата; организира неприсъствено съгласуване на материалите от членовете на работната група; изготвя протоколи от присъствените заседания, както и от всичките съгласувани по писмена процедура проекти на актове.

Документи