Категории
Води

Проекти

water_projects.jpg

 

1. Проект: BG16M1ОР002-4.002 "Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време" (НСУВРВ) - р. Искър"

Информация за проекта

Покана за участие

2. Проект № BG16M1OP002-4.005-0001-C01 „ПУРН - втори цикъл 2022-2027“

Информация за проекта

3. Проект № BG16M1OP002-1.013-0001 „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Информация за проекта

Откриваща пресконференция и официална церемония за стартиране на дейностите по проект Проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“.

4. Проект № BG16M1OP002-1.017-0001 „ПУРБ 2022-2027 г.“

Информация за проекта

Информация за проекта - актуализирана