Категории
Природа

Обществени обсъждания

 

 


 

  АРХИВ 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000578 „РЕКА МАРИЦА“, ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, Публикувано на 17.06.2024 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ИЗГОТВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, Публикувано на 08.05.2024 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ИЗГОТВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, Публикувано на 02.02.2024 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ИЗГОТВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, Публикувано на 24.11.2023 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ИЗГОТВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕПубликувано на 16.11.2023 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ИЗГОТВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, Публикувано на 25.08.2023 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 21 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“, Публикувано на 23.03.2023 г. 

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,Публикувано на 09.03.2023 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 19 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“, Публикувано на 16.02.2023 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 3 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“, Публикувано на 15.02.2023 г.

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Публикувано на 27.10.2022 г.

Проект на заповед за изменение на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002021 „Сакар“, Публикувано на 04.10.2022 г.

ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ ЗА 5 БРОЯ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ, Публикувано на 25.07.2022 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ ОБЩИ, ПРИОРИТЕТНИ, СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000366 “КРЕСНА - ИЛИНДЕНЦИ” И ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002003 “КРЕСНА“, Публикувано на 15.07.2022 г., редактирано на 16.08.2022 г.

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Публикувано на 01.07.2022 г.

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия, Публикувано на 15.06.2022 г.

Проект на заповед за изменение на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002098 „Рупите“, Публикувано на 17.05.2022 г.

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия“Публикувано на 30.03.2022 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 11 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“Публикувано на 21.01.2022 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 2 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“, Публикувано на 11.01.2022 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 15 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“

От експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН са разработени специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 15 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, както следва:

 • За защитена зона BG0000241 „Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0000377 „Калимок–Бръшлен“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000497 „Арчар" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000498 „Видбол“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000503 „Река Лом" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000525 „Тимок" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000528 „Островска степ – Вадин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000534 „Остров Чайка" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000552 „Остров Кутово" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000614 „Река Огоста" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок" за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002065 „Блато Малък Преславец" за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002067 „Остров Голя" за опазване на дивите птици.

Целите са разработени в изпълнение на Договор сключен между Предприятието за управление на дейностите   по опазване на околната среда и ИБЕИ - БАН, за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 15 защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.

Същите са в изпълнение на насоките на Европейската комисия за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира от една страна дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга - приносът по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.

Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и трябва да се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Становища, предложения, препоръки и коментари по разработените специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за посочените по-горе 13 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ може да изпращате в срок до 31.01.2022 г. на следните адреси:

  Министерство на околната среда и водите

 1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

  Ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

 

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 13 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“, публикувано на 17.11.2021 г.

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, публикувани на 07.06.2021 г.

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на дивите птици, публикувани на 26.02.2021 г.

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, публикувани на 26.02.2021 г. 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, публикувани на 11.02.2021 г. 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на три броя защитени зони за опазване на дивите птици

Министерството на околната среда и водите съобщава, че:

 1. Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000181 „Река Вит“, разположена в землищата на гр. Гулянци, с. Долни Вит, с. Крета, с. Милковица, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен, с. Биволаре, с. Божурица, гр. Долна Митрополия, с. Комарево, с. Подем, с. Рибен, община Долна Митрополия, с. Горни Дъбник, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец, гр. Плевен, с. Ясен, община Плевен, област Плевен;

- защитената зона BG0000211 „Твърдишка планина“, разположена в землищата на с. Стеврек, община Антоново, област Търговище, с. Беброво, с. Бойковци, с. Брезово, с. Буйновци, с. Валето, с. Вълчовци, с. Горска, с. Зеленик, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Крумчевци, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Миневци, с. Палици, с. Светославци, с. Тумбевци, с. Чакали, община Елена, област Велико Търново, с. Боринци, община Котел, област Сливен, с. Божевци, с. Бяла, с. Градско, с. Зайчари, с. Изгрев, с. Новачево, с. Средорек, с. Стара река, община Сливен, област Сливен, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен;

- защитена зона BG0000213 „Търновски височини”, разположена в землищата на гр. Велико Търново, с. Арбанаси, гр. Дебелец, с. Присово, с. Малки чифлик, с. Шереметя, с. Беляковец, с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново, гр. Горна Оряховица, с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000239 „Обнова - Караман дол“, разположена в землищата на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново, с. Деляновци, с. Червена, община Свищов, област Велико Търново, гр. Левски, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Варана, с. Градище, с. Изгрев, с. Козар Белене, с. Малчика, с. Обнова, с. Стежерово, с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, с. Бацова махала, с. Санадиново, община Никопол, област Плевен, гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, с. Тотлебен, община Пордим, област Плевен;

- защитена зона BG0000247 „Никополско плато“, разположена в землищата на с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина вода, с. Петокладенци, община Белене, област Плевен, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен, с. Въбел, с. Дебово, с. Евлогиево, с. Жернов, с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с. Санадиново, с. Черковица, община Никопол, област Плевен;

 1. Съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите птици:

- защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“, разположена в землищата на гр. Бургас, кв. Сарафово, с. Банево, с. Изворище, с. Ветрен и с. Рудник, община Бургас, област Бургас;

- защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“, разположена в землищата на гр. Бургас с. Димчево, кв. Крайморие, кв. Меден рудник, с. Твърдица, община Бургас, област Бургас, с. Константиново, с. Черни връх, община Камено, област Бургас, с. Зидарово, с. Извор, с. Присад, община Созопол, област Бургас, с. Дебелт, община Средец, област Бургас;

- защитена зона BG0000273           „Бургаско езеро“, разположена в землището на гр. Бургас, кв. Горно Езерово, кв. Долно Езерово, кв. Меден рудник, кв. Лозово, община Бургас, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Бургас, Велико Търново, Плевен, Стара Загора и Шумен.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на дата: 04.12.2020 г.

 

BG0000181 „Река Вит“

BG0000211 „Твърдишка планина“

BG0000213 „Търновски височини”

BG0000239 „Обнова - Караман дол“

BG0000247 „Никополско плато“

BG0000270 „Атанасовско езеро“

BG0000271 „Мандра-Пода“

BG0000273 „Бургаско езеро“

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на тридесет и пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитената зона BG0000146 „Плаж Градина - Златна рибка“, разположена в землищата на гр. Созопол, с. Равадиново, гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас;

- защитена зона BG0000169 „Лудогорие - Сребърна“, разположена в землищата на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра, с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Сребърна, с. Сърпово, с. Ценович, община Силистра, област Силистра, с. Ястребна, с. Ситово, с. Слатина, община Ситово, област Силистра;

- защитена зона BG0000178 „Тича“, разположена в землищата на с. Имренчево, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен;

- защитена зона BG0000182 „Орсоя“, разположена в землищата на с. Арчар, община Димово, област Видин, с. Добри дол, гр. Лом, с. Орсоя, с. Сливата, община Лом, област Монтана;

- защитена зона BG0000192 „Река Тунджа 1“, разположена в землищата на с. Баня, с. Кортен, с. Съдийско поле, община Нова Загора, област Сливен, с. Бинкос, с. Блатец, с. Гавраилово, с. Глуфишево, с. Горно Александрово, с. Драгоданово, с. Желю войвода, с. Злати войвода, с. Камен, с. Ковачите, с. Крушаре, с. Малко Чочовени, с. Мечкарево, с. Панаретовци, с. Самуилово, с. Селиминово, гр. Сливен, с. Струпец, с. Трапоклово, с. Чинтулово, община Сливен, област Сливен, с. Близнец, с. Сърцево, с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен, с. Бузовград, с. Горно Черковище, гр. Казанлък, с. Копринка, с. Кънчево, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с. Черганово, община Казанлък, област Стара Загора, с. Ветрен, с. Зимница, гр. Мъглиж, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево, с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора, с. Елхово, гр. Николаево, с. Нова махала, община Николаево, област Стара Загора, с. Александрово, с. Виден, с. Габарево, с. Манолово, с. Осетеново, гр. Павел баня, с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора, с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол, с. Веселиново, с. Дражево, с. Завой, с. Кабиле, с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол;

- защитената зона BG0000196 „Река Мочурица“, разположена в землищата на с. Венец, с. Глумче, с. Деветак, с. Деветинци, с. Зимен, с. Искра, гр. Карнобат, с. Кликач, с. Крумово градище, с. Мъдрино, с. Невестино, с. Огнен, с. Сигмен, с. Церковски, община Карнобат, област Бургас, с. Вълчин, с. Горово, с. Славянци, гр. Сунгурларе, с. Чубра, община Сунгурларе, област Бургас, с. Мокрен, с. Пъдарево, община Котел, област Сливен, с. Воденичане, с. Джинот, с. Зимница, с. Маленово, с. Палаузово, гр. Стралджа, с. Чарда, община Стралджа, област Ямбол, с. Веселиново, с. Могила, община Тунджа, област Ямбол, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол;

- защитена зона BG0000212 „Сакар“, разположена в землищата на с. Васково, с. Георги Добрево, с. Йерусалимово, гр. Любимец, с. Оряхово, община Любимец, област Хасково, с. Варник, с. Генералово, с. Дервишка могила, с. Димитровче, с. Капитан Андреево, с. Костур, с. Левка, с. Лисово, с. Маточина, с. Михалич, с. Младиново, с. Момково, с. Мустрак, с. Пашово, с. Пъстрогор, с. Равна гора, с. Райкова могила, гр. Свиленград, с. Сладун, с. Студена, с. Чернодъб, с. Щит, община Свиленград, област Хасково, с. Българска поляна, с. Доброселец, с. Каменна река, с. Капитан Петко войвода, с. Княжево, с. Мрамор, с. Орешник, с. Орлов дол, с. Планиново, с. Присадец, с. Радовец, с. Сакарци, с. Синапово, с. Срем, гр. Тополовград, с. Устрем, с. Филипово, с. Хлябово, с. Чукарово, община Тополовград, област Хасково, с. Браница, с. Доситеево, с. Дрипчево, с. Изворово, с. Рогозиново, с. Черепово, община Харманли, област Хасково, с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, с. Генерал Тошево, с. Голям манастир, община Тунджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“, разположена в землищата на с. Иглика, с. Костенковци, с. Лесичарка, с. Стойчовци, община Габрово, област Габрово, с. Геша, гр. Дряново, с. Караиванца, с. Нейчовци, с. Радовци, с. Скалско, с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово, с. Бижовци, с. Пържиграх, гр. Трявна, с. Черновръх, община Трявна, област Габрово;

- защитена зона BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа“, разположена в землищата на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, с. Маточина, община Свиленград, област Хасково, с. Присадец, с. Радовец, с. Срем, с. Устрем, с. Филипово, община Тополовград, област Хасково;

- защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево“, разположена в землищата на с. Баскалци, с. Богородица, с. Боровичене, с. Вишлене, с. Волно, с. Гега, с. Долене, с. Долна Крушица, с. Долна Рибница, с. Драгуш, с. Дреново, с. Зойчене, с. Кладенци, с. Крънджилица, с. Кукурахцево, с. Кърналово, с. Мендово, с. Михнево, с. Право бърдо, с. Рибник, с. Старчево, с. Струмешница, с. Чурилово, с. Чуричени, с. Яково, община Петрич, област Благоевград, с. Вълково, с. Кръстилци, с. Лебница, с. Струма, община Сандански, област Благоевград, с. Велющец, с. Добри лаки, с. Драката, с. Игралище, с. Колибите, с. Махалата, с. Микрево, с. Никудин, с. Палат, община Струмяни, област Благоевград;

- защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“, разположена в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, с. Алеко Константиново, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик, с. Капитан Димитриево, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив;

- защитена зона BG0000261 „Язовир Копринка“, разположена в землищата на с. Асен, с. Виден, с. Горно Сахране, с. Долно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора, с. Дунавци, с. Ясеново, с. Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора;

- защитена зона BG0000263 „Скалско“, разположена в землищата на с. Гръблевци, с. Здравковец, с. Иглика, с. Кози рог, с. Лесичарка, с. Мичковци, община Габрово, област Габрово, с. Скалско, с. Янтра, община Дряново, област Габрово, с. Ловнидол, с. Търхово, община Севлиево, област Габрово;

- защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“, разположена в землищата на с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново, с. Богатово, с. Градище, с. Дебелцово, с. Добромирка, с. Кормянско, с. Крамолин, с. Крушево, с. Младен, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово;

- защитена зона BG0000335 „Карабоаз“, разположена в землищата на с. Брест, с. Гиген, с. Искър, гр. Гулянци, с. Долни Вит, с. Дъбован, с. Загражден, с. Милковица, с. Сомовит, община Гулянци, Плевен, с. Крушовене, с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен;

- защитена зона BG0000401 „Свети Илийски възвишения“, разположена в землищата на с. Дядово, с. Езеро, с. Еленово, с. Омарчево, с. Питово, с. Полско Пъдарево, с. Прохорово, с. Радево, с. Сокол, община Нова Загора, област Сливен, с. Ботево, с. Бояджик, с. Гълъбинци, с. Златари, с. Меден кладенец, с. Межда, с. Савино, община Тунджа,  област Ямбол;

- защитена зона BG0000402 „Бакаджиците“, разположена в землищата на с. Войника, с. Иречеково, с. Люлин, с. Тамарино, община Стралджа, област Ямбол, с. Търнава, с. Чарган, с. Челник, с. Калчево, с. Победа, община Тунджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000418 „Керменски възвишения“, разположена в землищата на с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен, с. Биково, гр. Кермен, с. Младово, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000421 „Преславска планина“, разположена в землищата на с. Имренчево, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, с. Иваново, с. Методиево, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с. Вардун, с. Копрец, с. Кралево, с. Овчарово, с. Преселец, с. Пролаз, с. Разбойна, с. Руец, с. Стража, гр. Търговище, с. Търновца, с. Черковна, община Търговище, област Търговище;

- защитена зона BG0000513 „Войнишки Бакаджик“, разположена в землищата на с. Александрово, с. Поляна, с. Войника, община Стралджа, област Ямбол, с. Зорница, община Средец, област Бургас;

- защитена зона BG0000517 „Портитовци - Владимирово“, разположена в землищата на с. Градешница, община Криводол, област Враца, с. Бели брег, с. Владимирово, с. Громшин, с. Кобиляк, с. Мърчево, с. Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана;

- защитена зона BG0000527 „Козлодуй“, разположена в землищата на с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца;

- защитена зона BG0000528 „Островска степ - Вадин“, разположена в землищата на с. Горни Вадин, с. Остров, община Оряхово, област Враца;

- защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй“, разположена в землищата на гр. Козлодуй, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца;

- защитена зона BG0000572 „Росица - Лозница“, разположена в землищата на с. Лозница, с. Росица, община Генерал Тошево, област Добрич;

- защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“, разположена в землищата на гр. Свищов, с. Ореш, с. Царевец, с. Българско Сливово, община Свищов, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000602 „Кабиюк“, разположена в землищата на с. Върбак, община Хитрино, област Шумен,  с. Коньовец, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен;

- защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“, разположена в землищата на с. Телиш, гр. Койнаре, с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен, с. Крушовица, с. Садовец, с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен;

- защитена зона BG0000627 „Конунски дол“, разположена в землищата на с. Гостиля, община Долна Митрополия, област Плевен, с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен, гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен;

- защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“, разположена в землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Грамаждано, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село, с. Преколница, с. Раненци, с. Савойски, с. Сажденик, с. Слокощица, с. Цървена ябълка, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-Сабляр, с. Друмохар, с. Еремия, с. Илия, с. Пелатиково, с. Раково, с. Рашка Гращица, с. Смоличано, с. Страдалово, с. Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец, с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил;

- защитена зона BG0001034 „Остър камък“, разположена в землищата на с. Белица, гр. Любимец, община Любимец, област Хасково, с. Бисер, с. Иваново, с. Лешниково, с. Надежден, с. Остър камък, с. Поляново, гр. Харманли, с. Черна могила, община Харманли, област Хасково, с. Брягово, с. Войводово, с. Динево, с. Елена, с. Книжовник, с. Конуш, с. Криво поле, с. Любеново, с. Малево, с. Манастир, с. Орлово, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Тракиец, община Хасково, област Хасково;

- защитена зона BG0001036 „Български извор“, разположена в землищата на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч, с. Малка Желязна, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч, с. Дерманци, с. Торос, с. Пещерна, община Луковит, област Ловеч, с. Славщица, с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч;

- защитена зона BG0001039 „Попинци“, разположена в землищата на с. Боримечково, с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, гр. Панагюрище, с. Попинци, с. Левски, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, с. Баня, с. Поибрене,  община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Стрелча, с. Блатница, с. Смилец, с. Свобода, с. Дюлево, община Стрелча,  област Пазарджик, с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив, с. Красново, с. Мало Крушево, с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив, с. Мухово, община Ихтиман, област София;

- защитена зона BG0001375 „Острица“, разположена в землищата на с. Червена могила, гр. Радомир, с. Старо село, с. Стефаново, с. Друган, община Радомир, област Перник, с. Студена, с. Боснек, с. Кралев дол, гр. Перник, община Перник, област Перник;

- защитена зона BG0001386 „Яденица“, разположена в землищата на с. Дорково, гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик, с. Драгиново, гр. Велинград, с. Юндола, с. Света Петка, община Велинград, област Пазарджик, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Симеоновец, с. Семчиново, община Септември, област Пазарджик, гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000146 „Плаж Градина - Златна рибка“

BG0000169 „Лудогорие - Сребърна“

BG0000178 „Тича“

BG0000182 „Орсоя“

BG0000192 „Река Тунджа 1“

BG0000196 „Река Мочурица“

BG0000212 „Сакар“

BG0000214 „Дряновски манастир“

BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа“

BG0000224 „Огражден - Малешево“

BG0000254 „Бесапарски възвишения“

BG0000261 „Язовир Копринка“

BG0000263 „Скалско“

BG0000275 „Язовир Стамболийски“

BG0000335 „Карабоаз“

BG0000401 „Свети Илийски възвишения“

BG0000402 „Бакаджиците“

BG0000418 „Керменски възвишения“

BG0000421 „Преславска планина“

BG0000513 „Войнишки Бакаджик“

BG0000517 „Портитовци - Владимирово“

BG0000527 „Козлодуй“

BG0000528 „Островска степ - Вадин“

BG0000533 „Острови Козлодуй“

BG0000572 „Росица - Лозница“

BG0000576 „Свищовска гора“

BG0000602 „Кабиюк“

BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“

BG0000627 „Конунски дол“

BG0001011 „Осоговска планина“

BG0001034 „Остър камък“

BG0001036 „Български извор“

BG0001039 „Попинци“

BG0001375 „Острица“

BG0001386 „Яденица“

 

Публикувано на дата: 01.12.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на петдесет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова“, разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, с. Куманово, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добричка, област Добрич;

- защитена зона BG0000104 „Провадийско - Роякско плато“, разположена в землищата на с. Габърница, с. Млада гвардия, с. Невша, община Ветрино, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна, с. Арковна, с. Боряна, гр. Дългопол, с. Камен дял, с. Комунари, с. Красимир, с. Партизани, с. Рояк, с. Сава, с. Сладка вода, община Дългопол, област Варна, с. Блъсково, с. Венчан, с. Добрина, с. Златина, с. Китен, с. Комарево, с. Кривня, с. Манастир, с. Неново, с. Петров дол, гр. Провадия, с. Равна, с. Славейково, с. Снежина, с. Староселец, с. Храброво, с. Черковна, с. Черноок, община Провадия, област Варна, с. Каспичан, с. Косово, с. Кюлевча, с. Марково, с. Могила, гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, с. Кълново, с. Ново Янково, с. Черни връх, с. Янково, община Смядово, област Шумен, с. Вехтово, с. Друмево, с. Ивански, с. Костена река, с. Мадара, с. Овчарово, община Шумен, област Шумен;

- защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“, разположена в землищата на с. Безмер, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, гр. Тервел, с. Честименско, община Тервел, област Добрич, с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен, с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра, с. Върбино, с. Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. Секулово, с. Скала, община Дулово, област Силистра, с. Войново, с. Попрусаново, с. Посев, с. Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Попкралево, с. Срацимир, община Силистра, област Силистра, с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен;

- защитена зона BG0000107 „Суха река“, разположена в землищата на с. Ботево, с. Водица, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско, с. Крумово, с. Любен Каравелово, с. Радево, община Аксаково, област Варна, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Николаевка, община Суворово Варна, гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, с. Алцек, с. Божурово, с. Ведрина, с. Владимирово, с. Воднянци, с. Врачанци, с. Гешаново, с. Долина, с. Дончево, с. Драганово, с. Дряновец, с. Житница, с. Златия, с. Камен, с. Карапелит, с. Козлодуйци, с. Крагулево, с. Ловчанци, с. Лясково, с. Медово, с. Миладиновци, с. Ново Ботево, с. Одринци, с. Опанец, с. Орлова могила, с. Подслон, с. Полковник Иваново, с. Пчелник, с. Росеново, с. Самуилово, с. Смолница, с. Стожер, с. Тянево, с. Фелдфебел Денково, с. Хитово, с. Черна, община Добричка, област Добрич, с. Абрит, с. Александрия, с. Бистрец, с. Габер, с. Добрин, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Коритен, с. Крушари, с. Лозенец, с. Огняново, с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево, с. Северняк, с. Северци, с. Телериг, община Крушари, област Добрич, с. Ангеларий, с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, община Тервел, област Добрич, с. Голеш, с. Добруджанка, с. Каменци, с. Краново, с. Полковник Чолаково, община Кайнарджа, област Силистра;

- защитена зона BG0000116 „Камчия“, разположена в землищата на с. Близнаци, с. Дъбравино, с. Круша, с. Китка, с. Равна гора, с. Садово, община Аврен, област Варна, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна;

- защитена зона BG0000117 „Котленска планина“, разположена в землищата на с. Дъбовица, с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Жеравна, с. Катунище, с. Кипилово, гр. Котел, с. Малко село, с. Медвен, с. Нейково, с. Стрелци, с. Тича, с. Топузево, с. Филаретово, с. Ябланово, община Котел, област Сливен, с. Ичера, с. Раково, с. Стара река, община Сливен, област Сливен, с. Звездица, община Омуртаг, област Търговище, с. Божурово, гр. Върбица, с. Крайгорци, с. Чернооково, община Върбица, област Шумен;

- защитена зона BG0000132 „Побитите камъни“, разположена в землищата на гр. Белослав, с. Страшимирово, община Белослав, област Варна, с. Баново, община Суворово, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна, с. Слънчево, община Аксаково, област Варна;

- защитена зона BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“, разположена в землищата на с. Козница, с. Паницово, с. Приселци, с. Раковсково, община Несебър, област Бургас, с. Козичино, община Поморие, област Бургас, с. Билка, с. Добра поляна, с. Добромир, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Заимчево, с. Каменяк, с. Мрежичко, с. Подгорец, с. Припек, с. Просеник, с. Речица, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. Снягово, с. Средна махала, с. Топчийско, с. Ясеново, община Руен, област Бургас, с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович, община Бяла, област Варна, с. Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Кривини, с. Пчелник, с. Рудник, с. Солник, с. Старо Оряхово, с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна, с. Аспарухово, с. Дебелец, с. Цонево, община Дългопол, област Варна;

- защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“, разположена в землищата на с. Бероново, с. Везенково, с. Велислав, с. Дъбовица, с. Манолич, община Сунгурларе,  област Бургас, с. Градец, с. Нейково, община Котел, област Сливен, с. Ичера, с. Раково, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“, разположена в землищата на с. Билка, с. Вишна, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Каравельово, с. Листец, с. Люляково, с. Планиница, с. Рупча, с. Скалак, с. Соколец, с. Струя, с. Трънак, община Руен, област Бургас, с. Ведрово, с. Завет, с. Камчия, с. Подвис, с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас;

- защитена зона BG0000139 „Луда Камчия“, разположена в землищата на с. Чубра, с. Дъбовица, с. Скала, община Сунгурларе, област Бургас, с. Мокрен, с. Градец, община Котел, област Сливен;

- защитена зона BG0000149 „Ришки проход“, разположена в землищата на с. Камчия, с. Подвис, с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас, с. Веселиново, с. Риш, община Смядово, област Шумен;

- защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“, разположена в землищата на гр. Айтос, с. Дрянковец, с. Зетьово, с. Лясково, с. Мъглен, с. Пещерско, с. Съдиево, с. Черна могила, община Айтос, област Бургас, с. Брястовец, гр. Бургас, гр. Българово, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово,  община Бургас, област Бургас, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Косовец, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, община Поморие, област Бургас;

- защитена зона BG0000164 „Сините камъни“, разположена в землищата на с. Раково, с. Блатец, с. Тополчане, с. Сотиря, с. Глушник, с. Калояново, с. Ичера, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000165 „Лозенска планина“, разположена в землищата на гр. София, с. Герман, с. Лозен, община Столична, област София (столица);

- защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“, разположена в землищата на с. Бели извор, гр. Враца, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек, община Враца, Враца с. Главаци, с. Краводер, община Криводол, област Враца, с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня, община Своге, област София

- защитена зона BG0000168 „Лудогорие“, разположена в землищата на с. Брестовене, с. Веселец, гр. Завет, с. Иван Шишманово, с. Острово, с. Прелез, община Завет, област Разград, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Йонково, гр. Исперих, с. Лудогорци, с. Малък Поровец, с. Райнино, с. Свещари, с. Старо селище, община Исперих, област Разград, с. Беловец, с. Каменово, гр. Кубрат, с. Медовене, с. Равно, с. Сеслав, община Кубрат, област Разград, с. Дянково, с. Побит камък, с. Топчии, с. Черковна, с. Ясеновец, община Разград, област Разград, с. Голям извор, община Самуил, област Разград, гр. Глоджево, с. Смирненски, община Ветово, област Русе, с. Тетово, община Русе, област Русе, с. Кошарна, с. Стамболово, с. Черешово, община Сливо поле, област Русе, гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра, с. Бащино, с. Вълкан, с. Зарица, с. Звенимир, с. Зебил, с. Листец, с. Осен, с. Падина, с. Подлес, с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра, с. Боил, с. Водно, с. Златоклас, с. Овен, с. Поройно, с. Правда, с. Руйно, с. Черковна, с. Черник, с. Чернолик, с. Яребица, община Дулово, област Силистра, с. Брадвари, с. Казимир, с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра, с. Босна, с. Добротица, с. Ирник, община Ситово, област Силистра;

- защитена зона BG0000173 „Островче“, разположена в землищата на с. Градина, с. Манастирско, с. Сейдол, с. Синя вода, с. Студенец, община Лозница, област Разград, с. Благоево, с. Островче, с. Пороище, гр. Разград, община Разград, област Разград, с. Дриново, с. Еленово, с. Ломци, с. Тръстика, община Попово, област Търговище, с. Кръшно, с. Маково и с. Миладиновци, община Търговище, област Търговище;

- защитена зона BG0000208 „Босна“, разположена в землищата на гр. Царево, с. Изгрев, с. Велика, с. Фазаново, с. Кондолово, с. Бродилово, община Царево, област Бургас, с. Ново Паничарево, с. Писменово, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас, с. Заберново, с. Визица, с. Калово, община Малко Търново, област Бургас;

- защитена зона BG0000266 „Пещера Мандрата“, разположена в землището на с. Микре, община Угърчин, област Ловеч;

- защитена зона BG0000304 „Голак“, разположена в землищата на с. Долна Василица, с. Голак, с. Горна Василица, община Костенец, област София, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, с. Момина клисура, с. Дъбравите, с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, гр. Ветрен и с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик;

- защитена зона BG0000314 „Ребро“, разположена в землищата на с. Кривонос и с. Ребро, община Брезник, област Перник;

- защитена зона BG0000334 „Остров“, разположена в землищата на с. Галово, с. Селановци, с. Остров, гр. Оряхово и с. Лесковец, община Оряхово, област Враца;

- защитена зона BG0000339 „Раброво“, разположена в землищата на с. Градец, с. Долни Бошняк, община Видин, област Видин, с. Раброво, с. Бойница и с. Каниц, община Бойница, област Видин, с. Делейна, община Брегово, област Видин;

- защитена зона BG0000340 „Цар Петрово“, разположена в землищата на с. Цар-Петрово, с. Тополовец, община Кула, област Видин, с. Войница, с. Пешаково, с. Бела Рада, с. Дружба, община Видин, област Видин;

- защитена зона BG0000365 „Овчи хълмове“, разположена в землищата на с. Росен, с. Черногорово, с. Овчеполци и с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик;

- защитена зона BG0000374 „Бебреш“, разположена в землищата на с. Караш, с. Средни рът, с. Хубавене, община Роман, област Враца, с. Боженица, с. Липница, с. Новачене, с. Скравена, с. Трудовец, община Ботевград, област София, с. Видраре, с. Калугерово, с. Правешка Лакавица, с. Своде, община Правец, област София;

- защитена зона BG0000377 „Калимок - Бръшлен“, разположена в землищата на с. Бабово с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, с. Нова Черна, с. Старо село, гр. Тутракан, с. Цар Самуил, община Тутракан, област Силистра;

- защитена зона BG0000382 „Шуменско плато“, разположена в землищата на гр. Шумен, с. Новосел, с. Лозево, община Шумен, област Шумен, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен;

- защитена зона BG0000420 „Гребенец“, разположена в землищата на с. Мокрен, с. Седларево, община Котел, област Сливен, с. Блатец, с. Глушник, с. Горно Александрово, с. Драгоданово, с. Калояново, с. Сотиря, с. Тополчане, с. Трапоклово, община Сливен, област Сливен, с. Зимница, гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000497 „Арчар“, разположена в землището на с. Арчар, община Димово, област Видин;

- защитена зона BG0000498 „Видбол“, разположена в землищата на с. Синаговци, с. Ивановци, гр. Дунавци, община Видин, област Видин, с. Милчина лъка, с. Водна, гр. Грамада, с. Срацимирово, община Грамада, област Видин, с. Толовица, с. Цар Шишманово, с. Вълчек, с. Подгоре, с. Макреш, община Макреш, област Видин;

- защитена зона BG0000500 „Войница“, разположена в землищата на с. Чичил, гр. Кула, с. Полетковци, с. Коста Перчево, с. Цар-Петрово, община Кула, област Видин, с. Буковец, с. Войница, с.  Синаговци, община Видин, област Видин, с. Милчина лъка, с. Медешевци, с. Бранковци, гр. Грамада, община Грамада, област Видин;

- защитена зона BG0000507 „Делейна“, разположена в землищата на с. Градец, с. Динковица, с. Плакудер, община Видин, област Видин, с. Калина, с. Тияновци, с. Делейна, с. Ракитница, гр. Брегово и с. Гъмзово, община Брегово, област Видин;

- защитена зона BG0000519 „Моминбродско блато“, разположена в землищата на с. Замфир и гр. Лом, община Лом, област Монтана;

- защитена зона BG0000521 „Макреш“, разположена в землищата на с. Макреш, с. Толовица, с. Вълчек община Макреш, област Видин, с. Острокапци, с. Кладоруб, община Димово, област Видин, с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин, с. Срацимирово и гр. Грамада, община Грамада, област Видин;

- защитена зона BG0000523 „Шишенци“, разположена в землищата на с. Бойница, община Бойница, област Видин, гр. Кула и с. Цар-Петрово, община Кула, област Видин;

- защитена зона BG0000526 „Долно Линево“, разположена в землището на с. Долно Линево, община Лом, област Монтана;

- защитена зона BG0000529 „Мартен - Ряхово“, разположена в землищата на с. Сандрово, гр. Мартен, община Русе, област Русе, гр. Сливо поле, с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе;

- защитена зона BG0000530 „Пожарево - Гарван“, разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Пожарево, с. Дунавец, община Тутракан, област Силистра, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, с. Гарван, с. Попина, община Ситово, област Силистра, с. Ветрен, община Силистра, област Силистра;

- защитена зона BG0000569 „Кардам“, разположена в землищата на с. Снягово, с. Огражден, гр. Генерал Тошево и с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;

- защитена зона BG0000570 „Изворово - Краище“, разположена в землищата на с. Краище, с. Житен, с. Изворово, с. Красен и с. Росен, община Генерал Тошево, област Добрич;

- защитена зона BG0000608 „Ломовете“, разположена в землищата на с. Дряновец, с. Осенец, с. Раковски, община Разград, област Разград, с. Езерче, с. Костанденец, гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, гр. Ветово, с. Кривня, с. Писанец, гр. Сеново, община Ветово, област Русе, с. Кацелово, с. Острица, с. Пепелина, с. Чилнов, с. Широково, община Две могили, област Русе, с. Божичен, с. Иваново, с. Кошов, с. Красен, с. Нисово, с. Сваленик, с. Табачка, с. Церовец, с. Червен, с. Щръклево, община Иваново, област Русе, с. Басарбово, гр. Русе, община Русе, област Русе, с. Горско Абланово, с. Гърчиново, община Опак, област Търговище, с. Захари Стояново, община Попово, област Търговище;

- защитена зона BG0000616 „Микре“, разположена в землищата на гр. Ловеч, с. Стефаново, с. Лешница, с. Българене, с. Абланица, с. Малиново, с. Сливек, с. Казачево с. Хлевене, община Ловеч, област Ловеч, с. Дамяново, община Севлиево, област Ловеч, с. Добродан, с. Дебнево, с. Дълбок дол, с. Борима, с. Старо село, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Ломец, община Троян, област Ловеч, с. Микре, с. Голец, община Угърчин, област Ловеч;

- защитена зона BG0000620 „Поморие“, разположена в землищата на гр. Ахелой и гр. Поморие, община Поморие, област Бургас;

- защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец“, разположена в землищата на гр. Шабла, с. Езерец, с. Крапец, община Шабла, област Добрич;

- защитена зона BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“, разположена в землищата на с. Разделна, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна;

- защитена зона BG0000624 „Любаш“, разположена в землищата на с. Кривонос, с. Ребро, община Брезник, област Перник, с. Велиново, с. Парамун, с. Филиповци, с. Мракетинци, с. Лялинци, община Трън, област Перник;

- защитена зона BG0001001 „Ропотамо”, разположена в землищата на с. Веселие, с. Ново Паничарево, гр. Приморско, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас;

- защитена зона BG0001004 „Емине - Иракли“, разположена в землищата на с. Емона, гр. Свети Влас, с. Баня, гр. Несебър, гр. Обзор, община Несебър, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе, София, Стара Загора и Шумен.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000102 „Долината на река Батова“

BG0000104 „Провадийско - Роякско плато“

BG0000106 „Хърсовска река“

BG0000107 „Суха река“

BG0000116 „Камчия“

BG0000117 „Котленска планина“

BG0000132 „Побитите камъни“

BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“

BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“

BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“

BG0000139 „Луда Камчия“

BG0000149 „Ришки проход“

BG0000151 „Айтоска планина“

BG0000164 „Сините камъни“

BG0000165 „Лозенска планина“

BG0000166 „Врачански Балкан“

BG0000168 „Лудогорие“

BG0000173 „Островче"

BG0000208 „Босна“

BG0000266 „Пещера Мандрата“

BG0000304 „Голак“

BG0000314 „Ребро“

BG0000334 „Остров“

BG0000339 „Раброво“

BG0000340 „Цар Петрово“

BG0000365 „Овчи хълмове“

BG0000374 „Бебреш"

BG0000377 „Калимок - Бръшлен“

BG0000382 „Шуменско плато“

BG0000420 „Гребенец“

BG0000497 „Арчар“

BG0000498 „Видбол“

BG0000500 „Войница“

BG0000507 „Делейна“

BG0000519 „Моминбродско блато“

BG0000521 „Макреш“

BG0000523 „Шишенци“

BG0000526 „Долно Линево“

BG0000529 „Мартен - Ряхово“

BG0000530 „Пожарево - Гарван“

BG0000569 „Кардам"

BG0000570 „Изворово - Краище“

BG0000608 „Ломовете“

BG0000616 „Микре“

BG0000620 „Поморие“

BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец“

BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“

BG0000624 „Любаш“

BG0001001 „Ропотамо”

BG0001004 „Емине - Иракли“

 

Публикувано на дата: 25.09.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000138 „Каменица“, разположена в землищата на с. Могила, с. Каспичан, с. Златна нива, гр. Плиска, гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, с. Каменяк, с. Тимарево, с. Сливак, с. Добри Войниково, община Хитрино, област Шумен, с. Царев брод, с. Коньовец и с. Велино, община Шумен, област Шумен;

- защитена зона BG0000216 „Емен“, разположена в землищата на с. Вишовград, с. Михалци, с. Мусина, община Павликени и с. Емен, община Велико Търново, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000231 „Беленска гора“, разположена в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци, с Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново, с. Бистренци, гр. Бяла, с. Дряновец и с. Полско Косово, община Бяла, област Русе;

- защитена зона BG0000232  „Батин“, разположена в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община Борово, област Русе;

- защитена зона BG0000620 „Поморие“, разположена в землищата на гр. Ахелой и гр. Поморие, община Поморие, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Бургас, Шумен, Велико Търново, Русе.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000138 „Каменица“

BG0000216 „Емен“

BG0000231 „Беленска гора“

BG0000232 „Батин“

BG0000620 „Поморие“

Публикувано на дата: 08.05.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000199 „Цибър“, разположена в землищата на с. Горни Цибър, с. Долни Цибър, с. Златия, община Вълчедръм  и с. Станево, община  Лом, област Монтана;

- защитена зона BG0000334 „Остров“, разположена в землищата на с. Галово, с. Селановци, с. Остров, гр. Оряхово и с. Лесковец, община Оряхово, област Враца;

- защитена зона BG0000529 „Мартен - Ряхово“, разположена в землищата на с. Сандрово, гр. Мартен, община Русе, област Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе;

- защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“, разположена в землищата на с. Ботево, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин и с. Арчар, община Димово, област Видин;

- защитена зона BG0000631 „Ново село“, разположена в землищата на с. Флорентин, с. Ново село, с. Ясен, община Ново село, област Видин и с. Връв, община Брегово, област Видин.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Монтана, Враца и Русе.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

 

BG0000199 „Цибър“

BG0000334 „Остров“

BG0000529 „Мартен - Ряхово“

BG0000532 „Остров Близнаци“

BG0000631 „Ново село“

 

Публикувано на дата: 30.04.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000314 „Ребро“, разположена в землищата на с. Кривонос и с. Ребро, община Брезник, област Перник;

- защитена зона BG0000507 „Делейна“, разположена в землищата на с. Градец, с. Динковица, с. Плакудер, община Видин, област Видин, с. Калина, с. Тияновци, с. Делейна, с. Ракитница, гр. Брегово и с. Гъмзово, община Брегово, област Видин;

- защитена зона BG0001001 „Ропотамо”, разположена в землищата на с. Веселие, с. Ново Паничарево, гр. Приморско, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас;

- защитена зона BG0001004 „Емине - Иракли“, разположена в землищата на с. Емона, гр. Свети Влас, с. Баня, гр. Несебър и гр. Обзор, община Несебър, област Бургас;

- защитена зона BG0001007 „Странджа”, разположена в землищата на с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово, с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, гр. Малко Търново, с. Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, гр. Царево, с. Резово, с. Синеморец и гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Монтана, Бургас и Перник.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000314 „Ребро“

BG0000507 „Делейна“

BG0001001 „Ропотамо”

BG0001004 „Емине - Иракли“

BG0001007 „Странджа”

 

Публикувано на дата: 24.04.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000203 „Тулово“, разположена в землището на с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора;

- защитена зона BG0000206 „Съдиево“, разположена в землищата на с. Ценино и с. Кортен, община Нова Загора, област Сливен;

- защитена зона BG0000500 „Войница“, разположена в землищата на с. Чичил, гр. Кула, с. Полетковци, с. Коста Перчево, с. Цар-Петрово, община Кула, с. Буковец, с. Войница, община Видин, с. Милчина лъка, с. Медешевци, с. Бранковци, гр. Грамада, община Грамада, област Видин;

- защитена зона BG0000516 „Черната могила“, разположена в землището на с. Драгомирово, община Свищов, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000554 „Гора Желю Войвода“, разположена в землището на с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Монтана, Стара Загора и Велико Търново.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

 

BG0000203 „Тулово“

BG0000206 „Съдиево“

BG0000500 „Войница“

BG0000516 „Черната могила“

BG0000554 „Гора Желю Войвода“

 

Публикувано на дата: 16.04.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на шест броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова“,  разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово,  с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, с. Куманово, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добричка, област Добрич;

- защитена зона BG0000116 „Камчия“, разположена в землищата на с. Близнаци, с. Дъбравино, с. Круша, с. Китка, с. Равна гора, с. Садово, община Аврен, област Варна, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна;

- защитена зона BG0000180 „Боблата“, разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Шуменци и с. Старо село, община Тутракан, област Силистра;

- защитена зона BG0000194 „Река Чая“, разположена в землищата на гр. Асеновград, р-н Долни воден, р-н Горни воден, община Асеновград, област Пловдив, с. Ягодово, с. Крумово, община Родопи, област Пловдив и с. Катуница, община Садово, област Пловдив;

- защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец“, разположена в землищата на гр. Шабла, с. Езерец и с. Крапец, община Шабла, област Добрич;

- защитена зона BG0000622Варненско-Белославски комплекс“, разположена в землищата на с. Разделна, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Русе, Пловдив и Варна.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000102 „Долината на река Батова“

BG0000116 „Камчия

BG0000180 „Боблата“

 BG0000194 „Река Чая“

BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец“

BG0000622Варненско-Белославски комплекс

 

Публикувано на 09.04.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на четири броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000205 „Стралджа“, разположена в землищата на с. Венец, с. Деветинци, община Карнобат, област Бургас, гр. Стралджа и с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000623 „Таушан тепе“, разположена в землището на с. Невша, община Ветрино, област Варна;

- защитена зона BG0000626 „Круше“, разположена землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград;

- защитена зона BG0001033 „Брестовица“, разположена в землищата на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, с. Храбрино, с. Извор, с. Брестовица, с. Първенец и с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Варна.

 

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000205 „Стралджа“

BG0000623 „Таушан тепе“

BG0000626 „Круше"

BG0001033 „Брестовица"

 

Публикувано на дата: 27.03.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповед за обявяване на десет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000119 „Трите братя”, разположена в землищата на гр. Айтос и с. Лясково, община Айтос, област Бургас;

- защитена зона BG0000134 „Чокльово блато”, разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил;

- защитена зона BG0000255 „Градинска гора”, разположена в землищата на с. Градина, община Първомай, област Пловдив и с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

- защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци”, разположена в землищата на с. Шишманци, с. Болярино и гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив;

- защитена зона BG0000295 „Долни Коритен”, разположена в землищата на с. Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Брест и с. Долни Коритен, община Трекляно, област Кюстендил;

- защитена зона BG0000534 „Остров Чайка”, разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра;

- защитена зона BG0000553 „Гора Тополчане”, разположена в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000567 „Гора Блатец”, разположена в землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000593 „Билерниците”, разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана;

- защитена зона BG0000625 „Изворо”, разположена в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Благоевград, Перник, Бургас, Монтана, Враца, Стара Загора, Пловдив и Русе.

 

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000119 „Трите братя”

BG0000134 „Чокльово блато”

BG0000255 „Градинска гора”

BG0000291 „Гора Шишманци”

BG0000295 „Долни Коритен”

BG0000534 „Остров Чайка”

BG0000553 „Гора Тополчане”

BG0000567 „Гора Блатец”

BG0000593 „Билерниците”

BG0000625 „Изворо”

 

Публикувано на 20.03.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповед за изменение и допълнение на режимите на защитени зони BG0000156 „Шабленски езерен комплекс” и BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици

Министерството на околната среда и водите съобщава, че:

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-259/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона BG0000156 „Шабленски езерен комплекс” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Шабла,  с. Езерец и  с. Крапец, община Шабла, област Добрич.

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-258/16.03.2010г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 28 от 2010г.) за обявяване на защитена зона BG0002050 „Дуранкулашко езеро” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с. Крапец, с.Смин и с.Стаевци, община Шабла, област Добрич.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение и в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“

BG0002050 „Дуранкулашко езер"

 

Дата на публикуване: 26.02.2020 г.

 


  

Обществени обсъждания на проекти на 2 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:

 - Защитена зона BG0002129 „Рила буфер”, определена за опазване на дивите птици, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, с. Бачево, с. Добърско, с. Годлево, с. Горно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с. Градево, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с. Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с. Бистрица, с. Джерман, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, ман. Рилски манастир, с. Смочево, с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с. Сапарево, с. Овчарци, с. Ресилово, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, с. Пашови, община Велинград, област Пазарджик, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил и гр. Самоков, община Самоков, Софийска област;

- Защитена зона BG0000636 „Ниска Рила”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, с. Бачево, с. Добърско, с. Годлево, с. Горно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с. Градево, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с. Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, с. Смочево, с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с. Сапарево, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр. Белово, с. Габровица, с. Момина клисура, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с. Белчин, с. Рельово, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Доспей, с. Клисура, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил и гр. Самоков, община Самоков, Софийска област.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Благоевград, Перник, София и Пазарджик.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000636 „Ниска Рила

BG0002129 „Рила буфер

 

Публикувано на 29.01.2020 г.


 

Протокол от обществено обсъждане за промяна в границата и площта на Природен парк „Персина“, гр. Свищов (19.09.2019г.)

 

Протокол от обществено обсъждане за промяна в границата и площта на Природен парк „Персина“, гр. Белене (12.09.2019г.)

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ГРАНИЦАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“, ЗАСЯГАЩИ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедури по реда на чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за промяна в границата на Природен парк (ПП) „Персина“, както следва:

 1. за увеличаване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Изпълнителна агенция по горите посредством включване на Остров Предела, представляващ имот с идентификатор 65766.500.1 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на град Свищов, община Свищов, област Велико Търново, притежаващ консервационна значимост, обуславяща се от наличието на заливаеми гори, съставени основно от върби и тополи и представляващ важно място за почивка и ловуване на морски орел и други защитени видове птици.
 2. за намаляване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Министерство на енергетиката посредством изключване на поземлен имот с идентификатор 65766.419.1 съгласно КККР за землището на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, представляващ площадка на АЕЦ „Белене“, поради обстоятелството, че същият не притежава консервационна значимост, изразяваща се в наличие на ценни растителни и животински видове и природни местообитания.

Съгласно разпоредбата на чл.37 от Закона за защитените територии МОСВ и РИОСВ – Велико Търново организират обществено обсъждане на предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“ на 19.09.2019 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общинския съвет в сградата на Общинска администрация Свищов (с адрес ул. „Цанко Церковски“ №2, гр.Свищов).

Документацията по предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“, включваща обосновка, картен материал, проект на заповед за промяна в площта на природния парк, както и друга придружаваща информация, е налична в РИОСВ – Велико Търново и в община Свищов, както и на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново: https:// www.riosvt.org.

Документация - 

1. Обосновка

2. Проект на заповед

3. Картен материал

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите и Директора на РИОСВ – Велико Търново мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

 

Публикувано на 16.08.2019 г.

 


 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ГРАНИЦАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“, ЗАСЯГАЩА ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД БЕЛЕНЕ, ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И СЕЛО ЛОЗИЦА, ОБЩИНА НИКОПОЛ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедури по реда на чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за промяна в границата на Природен парк (ПП) “Персина“, както следва:
1. за намаляване на площта на Природен парк „Персина“ по предложение на община Белене, посредством изключването на имоти, включени в регулацията на град Белене с Общ устройствен план, одобрен с Решение № 77 от 25 юли 2012г. на Общинския съвет на град Белене, (обн. ДВ, бр.65/24.08.2012г.), които територии понастоящем не притежават консервационна значимост;
2. за увеличаване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Изпълнителна агенция по горите посредством включване на допълнителни територии, разположени в близост до границата на ПП, оводняващи се периодично и с развитие на водолюбива растителност. Предложени за включване са цели масиви с номера и поземлени имоти с идентификатори, както следва: масив 160, 44152.188.2, 44152.188.3, 44152.188.4, 44152.188.6, 44152.188.7, 44152.188.8, 44152.188.9, 44152.188.10, 44152.188.13, 44152.188.14, 44152.188.15, 44152.188.16, 44152.188.17, 44152.188.18, 44152.188.19, 44152.188.20, 44152.188.21, 44152.188.22, 44152.188.332, 44152.188.385, 44152.189.6, 44152.189.12, 44152.189.15, 44152.189.16, 44152.189.17, 44152.189.18, 44152.189.19, 44152.189.20, 44152.189.21, 44152.189.22, 44152.189.23, 44152.189.24, 44152.189.25, 44152.189.26, 44152.189.27, 44152.189.28, 44152.189.29, 44152.189.417 и масив 192 в землището на село Лозица, община Никопол, област Плевен.
3. за намаляване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Министерство на енергетиката посредством изключване на поземлен имот с идентификатор 03366.604.1 съгласно Кадастрална карта и кадастралните регистри за землището на град Белене, община Белене, област Плeвен, представляващ площадка на АЕЦ „Белене“, поради обстоятелството, че същият не притежава консервационна значимост, изразяваща се в наличие на ценни растителни и животински видове и природни местообитания.

Съгласно разпоредбата на чл.37 от Закона за защитените територии МОСВ и РИОСВ-Плевен организират обществено обсъждане на предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“ на 12.09.2019 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала № 26 на Общинска Администрация Белене, гр.Белене.
Документацията по предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“, включваща обосновка, картен материал, проект на заповед за промяна в площта на природния парк, както и друга придружаваща информация е налична в РИОСВ-Плевен, в Община Белене (по отношение на процедурата за намаляване площта на природния парк), в Община Никопол и Кметство с. Лозица (по отношение на процедурата за увеличаване площта на природния парк), както и на интернет страницата на РИОСВ - Плевен: https:// www.riew-pleven.eu.

Документация -

1. Обосновка

2. Проект на заповед

3. Картен материал

4. Списък на масиви и поземлени имоти

 

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите и на Директора на РИОСВ – Плевен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

 

Публикувано на 08.08.2019 г.

 


   

Обществени обсъждания на проекти на 2 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове”, разположена в землищата на гр. Девня, с. Падина, с. Кипра, община Девня, област Варна, с. Чернево, община Суворово, област Варна.

- защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа”, разположена в землищата на с. Гурково, с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение и в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

В едномесечен срок, считан от датата на публикуване на обявлението, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

BG0000635 „Девненски хълмове”

BG0000130 „Крайморска Добруджа”

 

Дата на публикуване: 31.10.2018 г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛОЩТА НА РЕЗЕРВАТ „КАЛИАКРА“ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПЛОЩТА НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СТЕПИТЕ“, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛО БЪЛГАРЕВО И СЕЛО СВЕТИ НИКОЛА, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на чл. 36, ал. 2 и 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за увеличаване на площта на резерват „Калиакра“, находящ се в землищата на село Българево и село Свети Никола, община Каварна, област Добрич посредством включване на имоти с номера: 07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, 07257.46.605, 07257.46.606, 07257.46.609, съгласно Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, поради обстоятелството, че представляват ценни екосистеми с характерна степна растителност и животински свят, които следва да бъдат опазени в тяхната цялост.

Паралелно с процедурата за увеличаване на площта на резервата ще бъде проведена и процедура за намаляване на площта на Защитена местност (ЗМ) „Степите“ (бивша буферна зона на резерват „Калиакра“) посредством изключване на имоти с номера 07257.46.29, 07257.46.399,  07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, съгласно КККР на землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич, поради обстоятелството, че същите ще бъдат включени в границата на резерват „Калиакра“ и с цел запазване на интегритета на екосистемата, включваща ценни степни съобщества и видове.

Съгласно разпоредбата на чл. 37 от Закона за защитените територии МОСВ организира обществено обсъждане на предложението на община Каварна за увеличаване на площта на резерват „Калиакра“ и паралелно провежданата процедура за намаляване на площта на защитена местност „Степите“ на 28 септември 2018 г. от 10,30 ч. в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

 

Документацията по предложението може да изтеглите от тук. Същата е на разположение и в РИОСВ-Варна.

 

В едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

Публикувано на 27.08.2018 г.

 


 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПЛОЩТА НА РЕЗЕРВАТ „КАЛИАКРА“ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛОЩТА НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СТЕПИТЕ“, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛО БЪЛГАРЕВО И СЕЛО СВЕТИ НИКОЛА, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на чл. 36, ал. 2 и 41, т. 3 и т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за намаляване на площта на резерват „Калиакра“, в землищата на село Българево и село Свети Никола, община Каварна, област Добрич посредством изключване на имоти с номера: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, 07257.33.580 съгласно Кадастрална карта за землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, представляващи: морски плаж „Болата“, път, територията между пътя и плаж „Болата“, брегоукрепителните съоръжения – диги и буни и паркинг.

Паралелно с процедурата за намаляване площта на резервата ще бъде проведена и процедура за увеличаване на площта на Защитена местност (ЗМ) „Степите“ (бивша буферна зона на резерват „Калиакра“) посредством включване в ЗМ на изключените от резерват „Калиакра“ имоти с номера 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, съгласно Кадастрална карта за землището на село Българево, община Каварна, област Добрич.

Съгласно разпоредбата на чл.37 от Закона за защитените територии МОСВ организира обществено обсъждане на предложението на община Каварна за намаляване на площта на резерват „Калиакра“ и паралелно провежданата процедура за увеличаване на площта на защитена местност „Степите“ на 12 април 2018 г. от 10,30 ч. в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

Документацията по предложението може да изтеглите от тук. Същата е на разположение и в РИОСВ-Варна.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

Публикувано на 12.03.2018 г.

 


 

Съобщение:

Във връзка с проведеното обществено обсъждане на проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”, приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”, уведомяваме всички заинтересовани, че с Решение № 821 от 29 декември 2017 година Министерският съвет на Република България реши:

В плана за управление на Национален парк „Пирин”, в Част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите” се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т. 1:

а) в подточка 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен допустимите в съответните зони”;

б) подточка 6 се изменя така:

„6) Изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради и съоръжения;”.

 1. В т. 14 се създава подточка 10:

„10) Водохващане.”

 1. В т. 16 се създават подточки 11 и 12:

„11) Дейности по изграждане на писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.

12) Изкуствено осветление за целите на обслужване на обекти по

т. 11.”

 1. В т. 17 се създава подточка 11:

„11) Дейности по разширение на писти и строителство на въжени линии в рамките на границата на зона III – Зона за туризъм, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.”

 1. В таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони”, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция, в т. V.9, в колона 3

„IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих” и в колона 5 „III Зона за туризъм”, „тиретата” се заменят с числото „3”.

 1. В т. 76 накрая се поставя запетая и се добавя „и зона III - Зона за туризъм”.
 2. В т. 77 подточка 13 се изменя така:

„13) Дейности по изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура в рамките на зона III - Зона за туризъм, и в затворената от външните й граници зона IV - Зона на сгради и съоръжения, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.”

 

Публикувано на 04.01.2017 г.

 


 Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”, приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”

Промяната на Плана за управление се приема от Министерски съвет на основание чл. 63, във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: m.kalugerov@moew.government.bg, s.todorova@moew.government.bg и valeriaangelova@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 22.12.2017 г.

План за управление на НП "Пирин", приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) може да се види на: http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Protected_areas/PU_NP-Pirin_2004-2013.pdf

Проектът на доклада на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на Решение на Министерския съвет може да се види ТУК.


 

Обществени обсъждания на проекти на заповед за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за местообитанията и заповеди за изменение и допълнение на режимите на защитени зони BG0002051 „Калиакра”, BG0002097 „Белите скали“и BG0002115 „Било“ за опазване на дивите птици

Министерството на околната среда и водите съобщава, че:

- съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”. Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Българево, гр. Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна, област Добрич и гр. Балчик, община Балчик, област Добрич;

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-559/21.08.2009 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2009 г.) на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002051 „Калиакра” за опазване на дивите птици, изменена със заповед № РД-97/06.07.2014 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 15 от 2014 г.), Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с. Хаджи Димитър, с. Раковски, с. Българево, гр. Каварна, с. Камен бряг и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич;

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-353/03.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.) за обявяване на защитена зона BG0002097 „Белите скали” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с. Топола, с. Божурец и гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-330/28.04.2014г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 41 от 2014г.) за обявяване на защитена зона BG0002115 „Било” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич, с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Било, с. Белгун, с. Септемврийци и с. Нейково, община Каварна, област Добрич.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение и в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000573 „Комплекс Калиакра“

BG0002051 „Калиакра”

BG0002097 „Белите скали“

BG0002115 „Било“

 

Дата на публикуване: 01.11.2017 г.

 

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ на проект на Интегриран план за управление на защитени зони BG0002051 „Калиакра”, BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“

На основание чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр.93/2009 г.) ИБЕИ-БАН Ви уведомява за организирана среща за обществено обсъждане на Интегрирания план за управление на защитени зони BG0002051 „Калиакра”, BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“, изготвен с финансиране от ПУДООС.

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат на 04 август 2017 г. от 10.00 ч. в сградата на община Каварна и на същата дата от 15.00 ч. в сградите на общини Балчик и Шабла.

Интегрираният план за управление на трите защитени зони е достъпен тук, както и на интернет страницата на ИБЕИ-БАН, www.iber.bas.bg. Писмени становища могат да се изпращат на адрес ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2 и на електронна поща iber@iber.bas.bg  или на срещата за обществено обсъждане.

Обществени обсъждания на проект на  заповед за изменение и допълнение  по реда на чл.16 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД -  129/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 22/16.03.2012 г.) за обявяване на защитена зона BG0002082 “Батова” за опазване на дивите птици, изменена със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.), разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долнище, с. Изворско, с. Кичево, с. Климентово, с. Куманово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Осеново, с. Яребична, община Аксаково, област Варна, гр. Варна, с. Каменар, р – н „Владислав Варненчик“, община Варна, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добрич – селска, област Добрич.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна (гр.Варна, ул.  "Ян Палах", № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

BG0002082 „Батова”

Дата на публикуване 26.04.2016г.

Обществени обсъждания на проекти на 2 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитeна зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър”, разположена в землищата на с. Александрово, гр. Каблешково, с. Медово, с. Ахелой, община Поморие, гр. Несебър, с. Тънково, община Несебър, област Бургас;

- защитена зона BG0000610 „Река Янтра”, разположена в землищата на с. Мичковци, гр. Габрово, с. Гръблевци, община Габрово, с. Янтра, с. Скалско, с. Славейково, с. Гостилица, с. Чуково, с. Каломен, община Дряново, област Габрово, с. Пушево, с. Шемшево, гр. Велико Търново, с. Ветринци, с. Леденик, с. Самоводене, община Велико Търново, гр. Лясковец, с. Козаревец, община Лясковец, с. Върбица, гр. Горна Оряховица, с. Горски долен Тръмбеш, гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Крушето, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, община Горна Оряховица, с. Бряговица, община Стражица, с. Каранци, с. Куцина, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец, гр. Полски Тръмбеш, с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, с. Долна Студена, с. Кривина, с. Новград, с. Ценово, община Ценово, с. Брестовица, община Борово, с. Ботров, гр. Бяла, с. Полско Косово, с. Стърмен, община Бяла, област Русе.

Защитена зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър” е приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.) и е включена за първи път в Списъка на зоните от значение за Общността в Черноморския биогеографски район с Решение на Европейската Комисия от 12 декември 2008 година (нотифицирано под номер C (2008) 7974).

Защитена зона BG0000610 „Река Янтра”е приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.) и е включена за първи път в Списъка на зоните от значение за Общността в Континенталния биогеографски район с Решение на Европейската Комисия от 12 декември 2008 година (нотифицирано под номер C (2008) 8039).

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- за защитена зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър” - РИОСВ - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” №  67, ет. 3);

- за защитена зона BG0000610 „Река Янтра” - Велико Търново (гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68) и РИОСВ - Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок, считан от датата на публикуване на обявлението, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър”

BG0000610 „Река Янтра”

Дата на публикуване 23.02.2016г.

Обществени обсъждания на проекти на 5 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на пет защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитeна зона BG0000205 „Стралджа”, разположена в землищата на с. Венец, с. Деветинци община Карнобат, област Бургас, гр. Стралджа, с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000295 „Долни Коритен”, разположена в землищата на с. Долни Коритен, с. Брест, община Трекляно, област Кюстендил, с. Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил;

- защитена зона BG0000516 „Черната могила”, разположена в землището на с. Драгомирово, община Свищов, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000534 „Остров Чайка”, разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра;

- защитена зона BG0000626 „Круше”, разположена в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- за защитена зона BG0000205 „Стралджа” - РИОСВ - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” №  67, ет. 3) и РИОСВ - Стара Загора  (гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143);

- за защитена зона BG0000295 „Долни Коритен” - РИОСВ - Перник (гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 15, ет. 1);

- за защитена зона BG0000516 „Черната могила” - РИОСВ Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 68);

- за защитена зона BG0000534 „Остров Чайка”- РИОСВ - Русе (гр. Русе, бул. „Придунавски ” № 20, п.к. 26);

- за защитена зона BG0000626 „Круше” - Благоевград (гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 30.04.2015г.

Обществени обсъждания на проекти на 4 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на четири защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитeна зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец”, разположена в землищата на гр. Шабла, с. Езерец и с. Крапец, община Шабла, област Добрич;

- защитена зона BG0001001 „Ропотамо”, разположена в землищата на с. Веселие, с. Ново Паничарево, гр. Приморско, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас;

- защитена зона BG0001004 „Емине - Иракли”, разположена в землищата на гр. Свети Влас, гр. Несебър, гр. Обзор, с. Емона и с. Баня, община Несебър, област Бургас;

- защитена зона BG0001007 „Странджа”, разположена в землищата на с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово, с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, гр. Малко Търново, с. Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, гр. Царево, с. Резово, с. Синеморец и гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- за защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец” - РИОСВ - Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4);

- за защитени зони BG0001001 „Ропотамо”, BG0001004 „Емине - Иракли” и BG0001007 „Странджа” - РИОСВ - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 24.04.2015г.

Обществени обсъждания на проекти на 7 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на седем защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- Защитена зона BG0000116 „Камчия”, разположена в землищата на с. Близнаци, с. Дъбравино, с. Круша, с. Китка, с. Равна гора, с. Садово, община Аврен, област Варна, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна;

- Защитена зона BG0000119 „Трите братя”, разположена в землищата на гр. Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас;

- Защитена зона BG0000180 „Боблата”, разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Шуменци, с. Старо село, община Тутракан, област Силистра;

- Защитена зона BG0000194 „Река Чая”, разположена в землищата на гр. Асеновград, р-н Долни воден, р-н Горни воден, община Асеновград, област Пловдив, с. Ягодово, с. Крумово, община Родопи, област Пловдив, с. Катуница, община Садово, област Пловдив;

- Защитена BG0000525 „Тимок”, разположена в землищата на с. Балей, гр. Брегово, с. Връв, с. Куделин, община Брегово, област Видин, с. Ново село, община Ново село, област Видин;

- Защитена зона BG0000625 „Изворо”, разположена в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград;

- Защитена зона BG00001033 „Брестовица”, разположена в землищата на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, с. Храбрино, с. Извор, с. Брестовица, с. Първенец, с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- Защитена зона BG0000116 „Камчия” - РИОСВ - Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4);

- Защитeна зона BG0000119 „Трите братя” - РИОСВ - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3);

- Защитена зона BG0000180 „Боблата” – РИОСВ - Русе (гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26);

- Защитени зони BG0000194 „Река Чая” и BG00001033 „Брестовица” – РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122);

- Защитена зона BG0000525 „Тимок” – РИОСВ - Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3);

- Защитена зона BG0000625 „Изворо” - РИОСВ - Благоевград (гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 23.12.2014г.

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на две защитени зони по реда на чл.16 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на две защитени зони:

- Защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, разположена в землищата на гр. Бургас, кв. Сарафово, с. Банево, с. Изворище, с. Ветрен и с. Рудник, община Бургас, област Бургас;

- Защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода”, разположена в землищата на с. Димчево, кв. Крайморие, кв. Меден рудник, с. Твърдица, община Бургас, област Бургас, с. Константиново, с. Черни връх, община Камено, област Бургас, с. Зидарово, с. Извор, с. Присад, община Созопол, област Бургас и с. Дебелт, община Средец, област Бургас;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите  - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 23.12.2014г.

Обществени обсъждания на проекти на 5 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на пет защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- Защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова”, разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добричка, област Добрич;

- Защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа”, разположена в землищата на с. Гурково, с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич;

- Защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци”, разположена в землищата на с. Шишманци, с. Болярино, гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив;

- Защитена зона BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс”, разположена в землищата на с. Разделна, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна;

- Защитена зона BG0000623 „Таушан тепе”, разположена в землището на с. Невша, община Ветрино, област Варна.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- Защитени зони BG0000102 „Долината на река Батова”, BG0000130 „Крайморска Добруджа”, BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс” и BG0000623 „Таушан тепе” - РИОСВ – Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4);

- Защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци” - РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 17.12.2014г.

Обществени обсъждания на проекти на 8 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на осем защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- Защитена зона BG0000134 „Чокльово блато”, разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил;

- Защитена зона BG0000255 „Градинсkа гора”, разположена в землищата на с. Градина, община Първомай, област Пловдив и с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

- Защитена зона BG0000552 „Остров Кутово”, разположена в землището на с. Кутово, община Видин, област Видин;

- Защитена зона BG0000553 „Гора Тополчане”, разположена в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен;

- Защитена зона BG0000554 „Гора Желю Войвода”, разположена в землището на с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен;

- Защитена зона BG0000567 „Гора Блатец”, разположена в землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен;

- Защитена зона BG0000593 „Билерниците”, разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана;

- Защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове”, разположена в землищата на гр. Девня, с. Падина, с. Кипра, община Девня, област Варна и с. Чернево, община Суворово, област Варна;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz),  може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- Защитeна зона BG0000134 „Чокльово блато” - РИОСВ - Перник (гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 15, ет.1);

- Защитена зона BG0000255 „Градинсkа гора” - РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122) и РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143);

- Защитени зони BG0000552 „Остров Кутово” и BG0000593 „Билерниците” - РИОСВ - Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3);

- Защитени зони BG0000553 „Гора Тополчане”, BG0000554 „Гора Желю Войвода” и BG0000567 „Гора Блатец” ,  - РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143);

- Защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове” - РИОСВ – Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4);

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 10.12.2014г.

Обществени обсъждания на проекти на 5 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на пет защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- Защитена зона BG0000269 „Пещера Лястовицата”, разположена в землището на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч;

- Защитена зона BG0000587 „Варкан”, разположена в землището на с. Дружба, община Видин, област Видин;

- Защитена зона BG0000589 „Марина дупка”, разположена в землището на с. Пайдушко, община Търговище, област Търговище;

- Защитена зона BG0000591 „Седларката”, разположена в землището на с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен;

- Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка”, разположена на гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz),  може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- Защитени зони BG0000269 „Пещера Лястовицата” и BG0000591 „Седларката”  - РИОСВ - Плевен (5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А);

- Защитeна зона BG0000587 „Варкан” - РИОСВ - Монтана (3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3);

- Защитeна зона BG0000589 „Марина дупка” - РИОСВ - Шумен (9700 гр. Шумен, ул. „Съединение.” № 71, ет.3);

- Защитeна зона BG0000605 „Божкова дупка” - РИОСВ - Русе (7000 гр. Русе, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 10.11.2014г.