Категории
Министерство

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 11 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“

От експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките са разработени специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 11 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, както следва:

 • За защитена зона BG0000181 „Река Вит“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000199 „Цибър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000527 „Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000529 „Мартен – Ряхово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0002007 „Остров Ибиша“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002008 „Остров до Горни Цибър“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002074 „Никополско плато“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002091 „Остров Лакът“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002104 „Цибърско блато“ за опазване на дивите птици.

 

Целите са разработени в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ по споразумение между Министерство на околната среда и водите и Българска академия на науките.

Те са в изпълнение на насоките на Европейската комисия за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира от една страна дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга - приносът ѝ по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.

Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Становища, предложения, препоръки и коментари по разработените специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за посочените по-горе 11 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ може да изпращате в срок до 22.02.2022 г. на следните адреси:

 

Министерство на околната среда и водите

1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

 

Ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

 

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000172623715
  Удостоверено време: 21.01.2022 13:55:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority