Категории
Министерство

Списък с икономически дейности

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (§1, т. 35 от Допълнителните разпоредби на ЗНЗ) „зелени работни места" са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.

Списъците може да намерите тук:

Списък на икономическите дейности 2012 г.  

Списък на икономическите дейности 2010 г.