Въздух

Категории
Въздух

Въздух

Държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух е свързана с постигане и поддържане на качество на въздуха, в съответствие с определените от законодателството изисквания. Задачите и отговорностите на Република България нараснаха значително след присъединяването й към ЕС, тъй като това доведе до нови ангажименти за прилагане на редица европейски директиви и международни споразумения във връзка с опазването на чистотата на въздуха.

Министерството, подпомагано от Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“, провежда цялостната политика в областта, в т.ч. разработване на нормативни документи, координиране на национални програми, определяне на норми на допустими емисии на вредни вещества от неподвижни източници, изпълнение на задълженията на страната ни по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Виенската конвенция за защита на озоновия слой, прилагане на законодателството за опазване на озоновия слой и ограничаване на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове, др. Тъй като качеството на атмосферния въздух е повлияно от множество фактори, които се проявяват по специфичен начин в отделните населени места, значителна роля за изпълнение на мерки по опазването му имат българските общини. В тази връзка, Министерството подпомага местните власти при разработването на общински програми за намаляване на емисиите на вредни вещества за населените места, където са регистрирани превишения на установените норми и контролира тяхното изпълнение.

Оценката на качеството на атмосферния въздух върху територията на страната се осъществява чрез Национална система за контрол, чрез която ежедневно се контролират концентрациите на основните показатели. Република България няма неразрешими хронични проблеми с основните замърсители, с изключение на наднормените нива на фини прахови частици, които се дължат основно на използването на местни твърди горива за отопление и на стария автомобилен парк – проблем, съществуващ в по-голямата част от държавите членки на ЕС. По данните от националната система за мониторинг, през последните години се наблюдава намаляване броя на превишенията на средноденонощната норма и средногодишната концентрация на фини прахови частици за почти всички пунктове за мониторинг.

Положителните тенденции в качеството на атмосферния въздух се дължат на изпълняваните активни политики и предприетите мерки на всички нива, в т.ч. хармонизирането на законодателството в областта с европейското, промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух в посока отговорност на общините за подобряване на качеството на въздуха и засилен контрол от централната власт, активното изпълнение на общинските програми, както и интеграцията на политиката по опазване чистотата на въздуха във финансиращите оперативни програми на съответните ресорни министерства.