Категории
Въздух

Методики

Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (съгласно EMEP/CORINAIR 2006г.), утвърдена със Заповед №РД-165/20.02.2013г. на МОСВ – Увод (Забележка: С цялата методика можете да се запознаете в Дирекция ОЧВ, в Информационния център на МОСВ, както и в РИОСВ в страната)

Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой от 25 февруари 1998 година, приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването (публ. в Бюлетин „Строителство и архитектура“ на МРРБ – бр.7/8 от 1998 г.)

Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ + Приложения 1 и 2 + Примери (6)

Методика за определяне на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини, утвърдена със Заповед №РД-1238/01.10.2003г на МОСВ + Техническо ръководство I и II част