Категории
Въздух

Закони за ратифициране

Закон за ратифициране на измененията на Ппотокола от 1999г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния

Закон за ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно по-нататъшно намаляване на серните емисии и на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон

Закон за ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали

Закон за ратифициране на Протокола за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения или техните трансгранични потоци към Конвенцията зкъм Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстоянияа трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

Закон за ратифициране на Пекинските изменения към Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой

Закон за ратифициране на Монреалските изменения към Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой

Закон за ратифициране на Лондонските и Копенхагенските изменения на Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой

Закон за ратифициране на Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г.

Указ № 332 от 19.02.1981 г. на Държавния съвет на НРБ за ратифициране на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния /КТЗВДР/ (обн., ДВ, бр. 16 от 24.02.1981 г)

Указ № 154/1989г. на ДС на НРБ за ратифициране на Протокола от 1988г. за ограничаване на емисиите от азотни оксиди или техните трансгранични потоци към КТЗВДР (обн., ДВ, бр. 12/1989г.)

Указ № 2235 от 17.10.1989г. на ДС на НРБ за ратифициране на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 82 от 20.10.1989г.)

Указ № 2235 от 17.10.1989г. на ДС на НРБ за ратифициране на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 82 от 20.10.1989г.)

Указ № 2235 от 17.10.1989г. на ДС на НРБ за ратифициране на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 82 от 20.10.1989г.)

Указ № 2235 от 17.10.1989г. на ДС на НРБ за ратифициране на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 82 от 20.10.1989г.)