Категории
Въздух

Полезна информация

НОВО: Информация за вносители на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, относно техните задължения по силата на Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ), м. февруари 2020г.

Останете в бизнеса: СПРЕТЕ да използвате R-404A / R-507A!

Указания към вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC), във връзка с прилагането на изискванията на чл.14, §1 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, м. юли 2017г.

ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ГАЗОВЕТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014: Минимални изисквания към документацията, която е необходимо да се представи пред митническите органи, като доказателства по чл.7, §2 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, 2017г.

Обобщено представяне на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 и чл.12 на Регламент (ЕС) 517/2014, за етикетирането на флуорсъдържащите парникови газове, продуктите и оборудването, които ги съдържат или зависят от тях

Представяне на резултатите от проект между Министерството на околната среда и водите и Германската федерална агенция по околна среда - "Прилагане и изпълнение на Регламентите на ЕС относно F-газовете и ОРВ в България – Фокус: хладилни и климатични инсталации": 1. Информация за проекта 2. Насоки относно контрола върху търговията и върху инспекциите на предприятията във връзка с флуорсъдържащите парникови газове (F-газове) и озоноразрушаващите вещества (ОРВ) 3. Препоръки към насоките и стандартите за безопасност за използването на естествените хладилни агенти 4. Препоръки относно процедурите за сертификация и обучение за алтернативни хладилни агенти съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014

Инструмент за изчисляване превръщането от ПГЗ в метричната система

Информация за техници и потребители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (януари 2015г.)

1. Информация за оператори на оборудване с флуорирани парникови газове (ФПГ):

2. Информация за оператори и технически персонал, работещи с оборудване, съдържащо ФПГ:

3. Брошури с информация за технически персонал и предприятия, работещи с оборудване или системи, съдържащи ФПГ:

4. Брошура с информация за тези, които произвеждат, внасят, изнасят или използват флуорирани парникови газове и пускат на пазара в ЕС оборудване с такива газове