Категории
Въздух

Постановления

Постановление № 40 на МС от 23 Февруари 2007 г. за приемане на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 на МС от 19.03.2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

Постановление № 192 на МС от 16.08.2005 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г.

Постановление № 223 на МС от 13 Септември 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г.

Постановление №326 на МС от 28.12.2010г. за приемане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой

Постановление № 336 на МС от 3.12.2008 г. за приемане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

Постановление № 354 на МС от 28.12. 2012 г.за приемане на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Постановление №22 от 17.02.2020г. за приемане на Наредба за изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол