Категории
Въздух

Нормативни актове

I. Наредби и Инструкции

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой

Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“ за повишаване ефективността на контрола, осъществяван по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух

Приложение 3 към чл.8, ал.1 на  Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“

II. Регламенти

НОВО Регламент (ЕС) 2024/590 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година относно веществата, които нарушават озоновия слой, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1005/2009

Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно веществата, които нарушават озоновия слой

Регламент (ЕО) № 744/2010 на Комисията от 18 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой, по отношение на употребата на халони за критични нужди 

Регламент (ЕО) № 291/2011 на Комисията от 24 март 2011 година относно съществените употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой  

Регламент(ЕС)№1088/2013 на Комисията от 4 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО)№ 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета,отнасящо се за заявленията за вносни и износни лицензии за продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства

Регламент(ЕС)№537/2011 на Комисията от 1 юни 2011година относно механизма за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване за лабораторни и аналитични нужди е разрешено по силата на Регламент (ЕО)№ 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой

III. Конвенции и Протоколи

Монреалски Протокол от 1987 г.за озоноразрушаващите вещества

 

Изменения, съгласувани на деветата среща на Страните, отнасящи се до контролираните вещества Виенска Конвенция от 1985 г. за защита на озоновия слой 

Проект на Глобалния екологичен фонд за ранно прекратяване употребата на метил бромид в страните с икономика в преход, чрез популяризиране, прилагане на адекватна политика и демонстрации/обучение