Категории
Въздух

Нормативни актове

I. Наредби и Инструкции

НОВО (изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 24.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.): Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Приложение №3 и приложения от №5 до №12 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“ за повишаване ефективността на контрола, осъществяван по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух

Приложение 3 към чл.8, ал.1 на  Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“

II. Регламенти

НОВО Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/661 на Комисията от 25 април 2019г. за осигуряването на доброто функциониране на електронния регистър за квоти за пускане на пазара на флуоровъглеводороди

Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския  парламент и на  Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1375 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 за определяне на формата и средствата за подаване на доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на Комисията от 2 юни 2016 година за определяне, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила относно декларацията за съответствие и нейното проверяване от независим одитор при пускане на пазара на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2065 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта на уведомленията за програмите на държавите членки за обучение и сертифициране

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2066 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица, извършващи монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове, или събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от стационарна електрическа комутационна апаратура

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, както и за сертифицирането на дружества по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

Регламент (ЕО) № 1497/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарни системи за противопожарна защита, съдържащи някои флуорирани парникови газове 

Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове 

Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове 

Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания за програми за обучение и на условия за взаимно признаване на атестати за обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове 

III. Конвенции и Протоколи

НОВО ИзменениеКигали на Монреалския проткол за веществата, които нарушават озоновия слой (Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2018 г. - ДВ, бр. 22 от 2018 г. В сила за Република България от 1 януари 2019 г.)