Съобщения

НОВО

Предприятията, които възнамеряват да кандидатстват за квота за внос и/или производство на флуоровъглеводороди (HFC) през 2020г. следва да имат предвид, че:

  • Периодът за подаване на декларации за квоти за 2020г. в HFC регистъра е от 17 юни до 13.00 часа централноевропейско време на 17 юли 2019г.

Вижте: Известие до предприятията, които възнамеряват през 2020 година да пуснат на пазара в Европейския съюз флуоровъглеводороди в насипно състояние

  • В случай, че все още не са регистрирани в HFC регистъра, предприятията е необходимо да подадат заявление за регистрация преди 17 май 2019г., за да декларират намерението си да пуснат на пазара HFC през 2020г.
  • Всички предприятия с един и същ действителен собственик се считат за един декларатор, в съответствие с чл.7(1) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/661 на Комисията от 25 април 2019г. за осигуряването на доброто функциониране на електронния регистър за квоти за пускане на пазара на флуоровъглеводороди.

Кратък наръчник, показващ стъпките за подаването на декларацията за квота е наличен на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf.


За вносителите на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с HFC:
Квотата, разпределена по гореописания процес ще разреши пускането на пазара (допускането за свободно обращение/ производството) единствено на HFC газовете. За вноса на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с HFC, трябва да бъдат получени разрешения за използване на квота, съгласно изискванията на чл.18, пар.2 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове. Ръководство за вносителите на оборудване може да се открие на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_equipment_importers_bg.pdf.