Съобщения

НОВО

Предприятията, които възнамеряват да кандидатстват за квота за внос и/или производство на флуоровъглеводороди (HFC) през 2019г. следва да имат предвид, че периодът за подаване на декларации за квоти в HFC регистъра е от 2 април до 13.00 часа централноевропейско време на 31 май 2018г.
Вижте: Известие до предприятията, които възнамеряват през 2019 година да пуснат на пазара в Европейския съюз флуоровъглеводороди в насипно състояние

Кратък наръчник, показващ стъпките за подаването на декларацията за квота е наличен на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf.

За вносителите на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с HFC:
Квотата, разпределена по гореописания процес ще разреши пускането на пазара (допускането за свободно обращение/ производството) единствено на HFC газовете. За вноса на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с HFC, трябва да бъдат получени разрешения за използване на квота, съгласно изискванията на чл.18, пар.2 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове. Ръководство за вносителите на оборудване може да се открие на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_equipment_importers_bg.pdf.