Категории
Въздух

Полезни връзки

Европейска комисия, Директива 1999/13/ЕО, Директива за разтворителите http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/solvents.htm

Европейска комисия, Директива за боите, Директива 2004/42/ЕО http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_directive.htm Информациионна система за инсталациите, източници на емисии на Летливи органични съединения http://pdbase.government.bg/los-raztvoriteli/