Категории
Въздух

Нормативни актове

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003г, пос. изм. и доп. с ПМС №225 от 20.08.2020г. обн. ДВ. бр.75 от 25 август 2020г.

Наредба за изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 22 от 17.02.2020г., в сила от 22.03.2020г. (Обн. ДВ. бр.15 от 21.02.2020г., посл. изм. с ПМС №8 от 21.01.2022г., обн. ДВ, бр.7 от 25.01.2022г.)

Постановление № 306 от 14 декември 2023г. за изменение на Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постанов­ление № 22 на Министерския съвет от 2020г.