Категории
Министерство

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, публикувано на 27.10.2022 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0001500 „Аладжа банка“, разположена в морските пространства на Република България;

- защитена зона BG0001501 „Емона“, разположена в морските пространства на Република България;

- защитена зона BG0001502 „Отманли“, разположена в морските пространства на Република България.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- в РИОСВ Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3) - за защитени зони BG0001501 „Емона“, BG0001502 „Отманли“;

- в РИОСВ Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4) - за защитени зони BG0001500 „Аладжа банка“, BG0001501 „Емона“.

 В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000201747867
  Удостоверено време: 27.10.2022 10:16:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000201747868
  Удостоверено време: 27.10.2022 10:16:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000201747870
  Удостоверено време: 27.10.2022 10:16:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority