Категории
Природа

Обща информация за екологичната мрежа НАТУРА 2000

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Тя трябва да бъде изградена във всички страни членки на Европейския съюз и се поставя като изискване при присъединяването на страни кандидат-членки на съюза.

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).

Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България започва през 2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който въвежда нормите на двете европейски директиви.

Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от Националната екологична мрежа. Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Списъците с природните местообитания и видовете, вкл. птици, за чиито местообитания се обявяват защитени зони са изброени в приложения 1 и 2 на ЗБР.

В зависимост от специфичните цели, методика и критерии при определянето на защитените зони съгласно двете Директиви на Европейския съюз  (за местообитанията и птиците) процеса бе разделен на две:

– Определяне на екологичната мрежа в частта и от защитените зони по чл.6 ал.1 т.3 и 4 от ЗБР (НАТУРА 2000 В ЧАСТТА И ЗА ОПАЗВАНЕ МЕСТООБИТАНИЯТА НА ПТИЦИТЕ ОТ ДИРЕКТИВА  2009/147/ЕС)

– Определяне на екологичната мрежа в частта и от защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ЗБР (НАТУРА 2000 В ЧАСТТА И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ ОТ ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС)
На схемата е представена процедурата по утвърждаване на двата типа защитени зони, съгласно разпоредбите на ЗБР.

ZZ_ZBR_upd

От 2002 г. до 2006 г., чрез изпълнението на редица проекти, е изработен национален списък с потенциални места за включване в Натура 2000 мрежата. Първоначално предложеният списък съдържа 114 защитени зони за опазване на дивите птици (НАТУРА 2000 места по Директивата за птиците), обхващащи приблизително 23,6 % от територията на страната, и 225 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (НАТУРА 2000 места по Директивата за хабитатите), обхващащи приблизително 30 % от територията на страната.

През 2007г., след решения №122/02.03.2007 г., № 661/16.10.2007 г. и № 802/04.12.2007 г. на Министерският съвет на Р България, страната ни представя в Европейската комисия национален списък с потенциални НАТУРА 2000 места, който съдържа:

114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,4 % от територията на България;

228 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 29,5 % от територията на България.

В периода 2008-2021 г. националният списък със защитени зони за опазване на дивите птици  и за опазване на природните местообитания е бил допълван и разширяван с Решения на Министерският съвет: № 811 от 16 ноември 2010г., № 335 от 26 май 2011г., № 660 от 01 ноември  2013г., № 678 от 07 ноември  2013г., № 223 от 24 април 2014г., № 598 от 22 юли 2016г., № 177 от 03 април 2019г., № 564 от 30 юли 2021г. и № 588 от 06 август 2021г. С пълното съдържание на Решенията на Министерският съвет, може да се запознаете от раздел „Регистър на защитените зони“ под раздел  „Приети с решение на Mинистерскят съвет“.

Към момента мрежата от защитени зони включва:

120 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 23.1 % от територията на България;

233 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30,3 % от територията на България

 

Брой на зоните

Площ (ha)

Територия [ha]

Акватория [km²]

% от територията на България

Защитени зони по Директивата за местообитанията

233

3 615 603

3 367 916

2476.87

30.3 %

Защитени зони по Директивата за дивите птици

120

2 616 550

2 562 061

544.89

23.1%

Общо защитени зони „Натура 2000“

340*

4 155 839

3 873 704

2821.35

34.9%

* 13 бр. от ЗЗ с обща граница по двете Директиви

Процесът на издаване на заповеди за обявяване на защитените зони за опазване на дивите птици е приключил, като сега сме в процес по издаването на заповедите за обявяване на защитените зони за местообитанията.  Първите планове за управление на защитени зони в страната вече са утвърдени.

Актуална информация за приетите с решения на Министерски съвет списъци на защитени зони в страната е публикувана в раздел „Регистри на защитените зони”, подраздел „приети с решение на Министерски съвет”.

Определянето на границите на приетите от Министерски съвет зони се основава изцяло и само на научни критерии, описани в Директивата за местообитанията и ЗБР. След този етап обаче започва най- важната част от процеса на обявяването – консултациите със заинтересованите страни по режимите, които ще се прилагат в защитените зони и ще спомогнат за осъществяване на целта – дългосрочното опазване на благоприятния консервационен статус на местообитанията и видовете.

Заинтересованите лица могат да се информират от настоящата интернет страница (раздел „Обществени обсъждания”) за хода на процедурата по отношение на консултациите с обществеността на текста на изготвените проекто-заповеди, които предстоят да бъдат издадени от  министъра на околната среда и водите.

Информация за издадените заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл. 12 от ЗБР може да бъде намерена в раздел „Регистри на защитените зони”, подраздел „обявени заповеди по реда на чл.12 от ЗБР”.

За да бъде гарантирано опазването на природните местообитания и местообитанията на видовете, плановете, програмите, проектите и инвестиционните намерения, които самостоятелно или в комбинация с други, могат да окажат значително отрицателно въздействие, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона. Условията и реда за извършване на оценката за съвместимост са регламентирани в Наредба  за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи са налични на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000http://natura2000.moew.government.bg .

Публичното приложение на системата осигурява достъп до информацията за защитените зони чрез избор от динамична карта или чрез специализирана търсачка. Последната дава възможност за търсене на защитени зони по име, код, тип, местоположение, както и по видове и местообитания предмет на опазване в зоните.

На потребителите е осигурен достъп до богат набор от данни и документи за всяка една от защитените зони, в това число:

  • Издадена заповед за обявяване на защитената зона и приложения към нея ;
  • Стандартен Натура 2000 формуляр;
  • Предмет и цели на опазване на защитената зона;
  • Хронологично представяне на процедурата по предлагане и одобряване на защитената зона и свързаните с нея документи;
  • Цифрови граници на защитената зона в различни формати и координатни системи;
  • Други данни, свързани със защитената зона;
  • Визуализация на границите на защитената зона върху уеб ГИС карта.

Публичното приложение осигурява достъп до информация за процедурите по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, като предоставя възможности за търсене по компетентен орган, вид на процедурата и местоположение.

На потребителите се предоставя информация за характеристиките и местоположението на инвестиционните предложения, плановете, програмите и проектите, подложени на процедура по оценка за съвместимост, както и за решенията на компетентния орган по процедурата.

Термини от директивите

 

Термин на английски

Съответствие на Български

Special Protected Areas – SPAs Специални защитени зони – СЗЗ (за опазване на дивите птици)
Proposed sites of Community Importance – pSCI Предложени зони от значение за Общността – пЗЗО (за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна)
Sites of Community Importance – SCI Зони от значение за Общността – ЗЗО (за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрени от ЕК)
Special Areas of Conservation – SAC Специални консервационни зони – СКЗ (за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с издадена заповед за обявяване от министъра на околната среда и водите)