Категории
Природа

Полезна информация по CITES

I. ВИДОВЕ ПО CITES / по ПРИЛОЖЕНИЯ А, В и С към Регламент (EO) № 338/97/

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ за видовете и съществуващи ограничения при внос, включително:

 

ЖИВОТНИ, ВКЛ. ЛОВНИ ТРОФЕИ:

1. Във връзка с отрицателно мнение по вноса в Европейския съюз на ловни трофеи от африкански слон (Loxodonta africana) от Мозамбик, Камерун и Танзания (с изключение следните екосистеми в Танзания - Серенгети, Тарангире-Маниара, Катажи-Рукуа и Селоус-Микуми), формирано от Групата за научен преглед към Европейската комисия, нe се издават разрешителни по CITES за внос. Решенията на SRG са задължителни за всички страни членки на Европейския съюз.

2. При първо въвеждане в Европейския съюз на ловни трофеи от следните видове по Приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97, задължително се издават разрешителни за внос по CITES, а именно: африкански лъв (Panthera leo), южен бял носорог (Cerathoterium simum simus), хипопотам (Hippopotamus amphibius), африкански слон (Loxodonta africana), архар (Ovis ammon) и бяла мечка (Ursus maritimus).

3. Считано от 29 ноември 2019 с влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2019/2117 на КОМИСИЯТА за промяна на приложенията към Регламент (EO) № 338/97 се изискват при влизане в станата на екземпляри от вида Жираф (Giraffa camelopardalis), включително ловни трофеи, да се представяне на пункта на въвеждане разрешително по CITES, издадено от страната на произход. Такова разрешително не е необходимо за екземпляри, произхождащи от Ботсуана, Канада, Демократична република Конго, Есватини, Намибия, Южна Африка, Танзания, Замбия и Зимбабве, които са внесли резерви po вписването на вида в Приложение II към Конвенцията CITES. Независимо от внесените резерви, при всички случаи се изисква представяне пред митническите органи на валиден документ за износ от тези страни и на разрешително по CITES за внос, издадено от компетентен орган на страна членка на ЕС. Документът за износ следва да предоставя същата информация за произхода на екземпляра и целта на трансфера като разрешително по CITES.

4. Във връзка с отрицателно мнение по вноса и износа/реекспорта, в и от Европейския съюз на европейска змиорка (Anguilla anguila), формирано от Групата за научен преглед към Европейската комисия, нe се издават разрешителни по CITES за търговия с този вид. В следствие на това решение за всички страни от Европейския съюз е въведена нулева квота за износ. Решенията на SRG са задължителни за всички страни членки на Европейския съюз.

 

РАСТЕНИЯ

Изкуствено получените хибриди на орхидеи от родовете Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis и Vanda не са предмет на регулиране по Регламент (EO) № 338/97, когато екземплярите са лесноразпознаваеми като изкуствено размножени и непроявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата,  като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в единтаксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата, или вреди, нанесени от насекоми или други вредители, както и

  • когато се изпращат неразцъфнали, екземплярите се търгуват напратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, щайги или индивидуални гнезда в CC контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка трябва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни, и пратката трябва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид; или
  • когато се изпращат разцъфнали, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печат на маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката трябва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол.

Растения, които неотговарят ясно на посочените условията за ползване на това изключение, трябва да бъдат придружени от съответнитедокументи по CITES.

 

MУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ:

Считано от 29 ноември 2019 с влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2019/2117 на КОМИСИЯТА за промяна на приложенията към Регламент (EO) № 338/97, отпадна изискването за издаване на разрешителни и сертификати по CITES за внос, износ и реекспорт на музикални инструменти, части и аксесоари за тях, изработени от дървестни видове включени в приложенията към регламента. 

 

II. ВИДОВЕ ЗАБРАНЕНИ ЗА ВНОС в Европейския съюз

 

III. ИЗКЛЮЧЕНИЯ, при които не се изисква издаване на документи по CITES

 

IV. НАСТОЯЩИ ПРЕПОРЪКИ НА CITES ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА С ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ

 

V. ИЗВЕСТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

  • Режим на ЕС, уреждащ търговията и реекспортa на слонова кост в рамките на ЕС (2017/C 154/06)
  • Насоки относно обработените екземпляри съгласно регламентите на ЕС за търговия с видове от дивата флора и фауна (2017/C 154/07)
  • Насоки относно стъпките, които да се предприемат от държавите членки на ЕС, в случай на съмнение относно законността на внасяния в ЕС дървен материал от видове по CITES (2018/C367/01)
  • Доказване на законното придобиване на живи животни по Приложение В към Регламент (ЕО) 338/97 (2019/С 107/02)-(Поправка)
  • Насоки относно износа, реекспорта, вноса и търговията с рогове на носорози в рамките на ЕС (2019/C 386/04)