Категории
Природа

CITES

1. ЗАЯВЛЕНИЕ (подаване на ХАРТИЯ или ЕЛЕКТРОННО с електронен подпис) за издаване на разрешително по CITES за внос и износ, както и за сертификати по CITES за ре-експорт, лична собственост и музикален инструменти, за екземпляри представляващи или съдържащи части от видове по Приложения А, В и С към Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях. Документите са необходими за преминаването на границата със страни извън Европейския съюз. ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

При подаване на заявления за износ или реекспорт на хайвер от есетрови риби, към заявлението следва да се приложи списък на съдържанието на пратката по образец.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

а) ИНФОРМАЦИЯ за видовете по CITES и Приложения А, В и С към Регламент (EO) № 338/97, включваща и съществуващи ограничения при внос

б) ВИДОВЕ ЗАБРАНЕНИ ЗА ВНОС в Европейския съюз

в) ИЗКЛЮЧЕНИЯ, при които не се изисква издаване на документи по CITES

г) ИЗВЕСТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

  • Режим на ЕС, уреждащ търговията и реекспортa на слонова кост в рамките на ЕС (2017/C 154/06)
  • Насоки относно обработените екземпляри съгласно регламентите на ЕС за търговия с видове от дивата флора и фауна (2017/C 154/07)

ЛОВНИ ТРОФЕИ: Считано от 2.07.2015 г. във връзка с отрицателно мнение по вноса в Европейския съюз на ловни трофеи от африкански слон (Loxodonta africana) от Мозамбик и Танзания, формирано на 72-та среща на Групата за научен преглед (SRG72) към Европейската комисия и потвърдено на 76-та среща на Групата, състояла се на 27.06.2016 г., нe се издават разрешителни по CITES за внос  до вземане на положително решение за това от SRG. Решенията на SRG са задължителни за всички страни членки на Европейския съюз.


2. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на сертификат за изключение от забраните, въведени с чл. 8, ал. 1 и сертификат транспортиране по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, за видовете по Приложение А към същия Регламента. ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

ВАЖНО: Сертификатът чл. 8 от Регламент (EO) № 338/97 служи за удостоверяване на законния произход на екземпляра и е задължителен в рамките на Европейския съюз при: Извършване на търговски сделки, което означава движението и прехвърлянето на собствеността, включително даряване, бартер и т.н, на екземплярите в рамките на Европейския съюз; Излагане пред публика с търговска цел на екземплярите от тези видове;

ВАЖНО: Сертификатът по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 е за транспортиране в рамките на Европейския съюз на диво уловени екземпляри (Код W) и екземпляри от първо поколение отгледанo на затворено (код F).


3.  ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на сертификат за пътуваща изложба (вкл. циркове) съгласно чл. 30 от Регламент на Комисията (EК) № 865/2006 по отношение на видове от Приложение А към Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях. ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

ВАЖНО:  За всяко живо животно се попълва отделно заявление. В случай на изложба от мъртви екземпляри към заявлението се прилага списък в който се изброяват биологичния вид на екземплярите и какво представляват експонатите. Екземплярите следва да са индивидуално маркирани.


4. НОТИФИКАЦИЯ ЗА ВНОС - попълва се и се представя на митническите органи при въвеждане на територията на Европейската общност на екземпляри от видове от Приложения C и D към Регламент 338/97 за опазване на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

ВАЖНО: Нотификацията не се издава от МОСВ. Бланката може да бъде електронно попълнена и изпринтена от вносителя. Отпечатва се в 2 екземпляра - бял за митницата и жълт за вносителя. 

В случай на видове от Приложение C при представянето на митницата към документа се прилага и документ по CITES, удостоверяващ законния износ/реекспорт, издаден от съответните органи по CITES на страната износител/реекспортьор.


Административните такси по съответните услуги се заплащат по Бюджетната сметка на МОСВ.


УВАЖАЕМИ ЗАЯВИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при подаването на заявления и с това да допринесем за опазването на природата, е препоръчително:

1. приложената към заявленията обемна информация да бъде разпечатвана двустранно;

2. заявленията за издаване на разрешителни и сертификати по CITES, да се подават чрез портала за електронни услуги на МОСВ.