Категории
Природа

НАТУРА 2000

Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 от наредбата за ос)

Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 от наредбата за ос)

Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал. 2 от наредбата за ос)

Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал. 2 от наредбата за ос)