Категории
Природа

Наредби, правилници и инструкции

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ГМО


НАРЕДБИ

Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини, издадена от министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43 от 26.05.2006, изм. ДВ. бр.29 от 30.03.2018 г.)

Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.)

Наредба № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г.)

Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата (ДВ. бр.65 от 22.07.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11.06.2019 г.)

Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове (ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.)

Наредба № 5 от 19.07.2004 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки (ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г., изм. ДВ бр. 66 от 10.08.2018)

Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни (ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г.)

Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и за условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 27.07.2018 г.)

Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия, приета с ПМС № 211 от 4.10.2005 г.(ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г.)

Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара, приета с ПМС № 212 от 4.10.2005 г. (ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г., посл. изм. бр. 20 от 9.03.2021 г.)

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебни растения към министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 68 от 03.08.2001 г.)

Правилник за дейността на спасителните центрове (ДВ, бр.14 от 20.02.2004 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие – утвърден със заповед РД-670/6.10.2015 г.

Правилник за устройството и дейността на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми– утвърден със Заповед № РД-95/22.02.2016 г.

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г., изм., бр. 54 от 16.06.2020 г., доп. ДВ. бр.41 от 10.05.2024г.)

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г., изм. ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 10.05.2024г.)

ИНСТРУКЦИИ

Инструкция за взаимодействие между Министерството на околната среда и водите, Агенция „Митници” и Българска агенция по безопасност на храните за повишаване ефективността на контрола при въвеждане, търговия, транзит и износ на екземпляри от застрашените видове от дивата фауна и флора

Инструкция за организацията и реда за извършване на контрол от структурите на Министерство на околната среда и водите върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда

Инструкция за взаимодействие при случаи на изхвърлени китоподобни по българското черноморско крайбрежие

ТАРИФИ

Тарифа за обезщетения при причинени щети на природни обекти (Приета с ПМС № 442 от 1.12.1997 г., ДВ, бр. 116 от 9.12.1997 г.)

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ


НАРЕДБИ

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (обн. ДВ бр.13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.55/20.07.2012 г.)

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост  (обн. ДВ бр.49/14.06.2005 г.)

 

НАТУРА 2000


 

НАРЕДБИ

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони