Категории
Природа

Защитени зони за опазване на дивите птици

УТВЪРДЕНИ ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Интегриран план за управление на защитени зони BG0002051 „Калиакра”, BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“

На основание чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр.93/2009 г.) ИБЕИ-БАН Ви уведомява за организирана среща за обществено обсъждане на Интегрирания план за управление на защитени зони BG0002051 „Калиакра”, BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“, изготвен с финансиране от ПУДООС.

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат на 04 август 2017 г. от 10.00 ч. в сградата на община Каварна и на същата дата от 15.00 ч. в сградите на общини Балчик и Шабла.

Интегрираният план за управление на трите защитени зони е достъпен тук, както и на интернет страницата на ИБЕИ-БАН, www.iber.bas.bg. Писмени становища могат да се изпращат на адрес ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2 и на електронна поща iber@iber.bas.bg  или на срещата за обществено обсъждане.


План за управление на защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш”

На основание чл.13, ал.2 т.2 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (Обн. ДВ.бр.7/27.01.2009г.) РИОСВ-Пловдив Ви уведомява за организиранa срещa за обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш”, изготвен по проект № 5113123-7-692 „Предложение за изработване на план за управление на Защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда”.

Срещата предстой да се проведе на 21.07.2016 г. от 10:00 часа в залата на община Асеновград.

Пълният текст на План за управление на защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш” може да изтеглите тук.

Планът за управление на защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш” е обществено достъпен на интернет страниците на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) www.moew.government.bg и Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Пловдивhttp://plovdiv.riosv.com/main.php


На основание 13, ал.2 т.2 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр.93/2009 г.) РИОСВ – Монтана Ви уведомява за организирани срещи за обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”, изготвен по проект “Разработване на план за управление на защитена зона “Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО», осъществен с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, от приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, Срещите предстои да се проведат по общини, както следва: • За община Берковица – на 12.12.2014 г. от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел „Кръстева къща”, гр. Берковица, ул. „Шейново” № 5; • за община Вършец – на 12.12.2014 г. от 14,00 ч. в конферентната зала на хотел „Съни Гардън”, гр. Вършец, бул. „България” № 6. Планът за управление на защитената зона е на разположение в РИОСВ – Монтана, гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ет. 3, както и на интернет адрес: www.riosv-montana.com


План за управление на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево”

На основание чл.13, ал.2 т.2 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (Обн. ДВ.бр.7/27.01.2009г.) РИОСВ-Стара Загора Ви уведомява за организирани срещи за обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево”, изготвен по проект „Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002052 „Язовир Жребчево”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” от приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Срещите предстои да се проведат по общини, както следва: 

 • За община Гурково – на 23.01.2014 г. от 10,00 часа, в пленарна зала на Народно читалище „Войвода Генчо Къргов“, гр. Гурково;
 • За община Николаево – на 23.01.2014 г. от 14,00 часа в пленарна зала на Народно читалище „Васил Левски“, гр. Николаево;
 • За община Твърдица – на 24.01.2014 г. от 10.30 часа в ритуална зала на Народно читалище „Просвета“, гр. Твърдица;
 • За община Нова Загора – на 24.01.2014 г. от 14,30 часа в клуб на културните дейци – гр.Нова Загора.

Пълният текст на План за управление на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево” може да изтеглите тук.


План за управление на защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица”

На основание чл.13, ал.2 т.2 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (Обн. ДВ.бр.7/27.01.2009г.) РИОСВ-Стара Загора Ви уведомява за организирани срещи за обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица”, изготвен по проект „Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002023 „Язовир Овчарица”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” по процедура №BG161РО005/11/3.1/02/23 от приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Срещите предстои да се проведат по общини, както следва: 

 • За община Раднево – на 08.01.2014 г. от 10,00 часа, в сградата на община Раднево;
 • За община Нова Загора – на 08.01.2014 г. от 14,00 часа в клуб на културните дейци – гр.Нова Загора;
 • За община Тунджа – на 09.01.2014 г. от 10,30 часа в сградата на община Тунджа;

Пълният текст може да изтеглите тук


Планове за управление на защитени зони BG0002099 „Кочериново”  и  BG0002101 „Мещица”

На основание чл.13, ал.2 т.2 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (Обн. ДВ.бр.7/27.01.2009г.) РИОСВ-Перник Ви уведомява за организирани срещи за обществено обсъждане на Планове за управление на защитени зони BG0002099 „Кочериново”  и BG0002101 „Мещица”, изготвени по проект „Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново” и BG0002101 „Мещица”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” по процедура №BG161РО005/11/3.1/02/23 от приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Срещите предстои да се проведат по общини, както следва:

Обсъждане на План за управление на защитена зона „Кочериново”  

 • За община Кочериново – на 11.12.2013 г. В 13,00 часа, в залата на читалище Пробуда, пл. „3-ти март” № 1,  гр. Кочериново;
 • За община Благоевград – на 12.12.2013г. от 11,00 часа в залата на кметство с. Дъбрава, община Благоевград;
 • За община Рила – на 13.12.2013г. от 13,00 часа в Зала на сградата на община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1;

Пълният текст може да изтеглите тук

Обсъждане на План за управление на защитена зона „Мещица“

 • За община Брезник – на 16.12.2013г. от 11,30 часа в Читалище „Просвещение”, малък салон, ул. Девети септември №1, гр. Брезник;
 • За община Божурище – на 18.12.2013г. от 11,30 часа в „Клуб на Пенсионера”, с.Златуша, Община Божурище.
 • За община Перник – на 20.12.2013г. от 11,30 часа в Заседателната залата на Община Перник, ет.1, пл.Кракра гр. Перник;

пълния текст може да изтеглите тук

Плановете за управление на защитени зони BG0002099 „Кочериново” и BG0002101 „Мещица” са обществено достъпни на интернет страниците на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) www.moew.government.bg, Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Перник www.pk.riosv-pernik.com, РИОСВ-София www.riew-sofia.org, РИОСВ-Благоевградwww.riosvbl.org, както и интернет страницата на община Кочериново www.ob-kocherinovo.bg.

Плановете за управление на двете защитени зони са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден в сградата на РИОСВ-Перник гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 15, ет.1

Писмени становища и предложения по публикуваните за обсъждане планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново”  и BG0002101 „Мещица” може да предоставите в РИОСВ-Перник на адрес: гр.Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 15, ет.1 , до 14 дни след обявените срещи за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на РИОСВ-Перник : Снежана Денчева тел. 0894448069 и Екатерина Попова  тел.0886917424.


Обществено обсъждане на Плана за управление на ЗЗ „ОРИЗИЩА ЦАЛАПИЦА”

РИОСВ – Пловдив уведомява, че общественото обсъждане на плана за управление на ЗЗ „Оризище Цалапица” BG 0002086 за опазване на дивите птици  ще се проведе на 22.10.2013 г. от 11:00 ч. в Община Родопи, на 23.10.2013 г. от 11:00 ч. в Община Марица и на 24.10.2013 г. от 11:00 ч.в Община Съединение.

Планът за управление на защитената зона е на разположение в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица” №122, стая 10, както и на адрес: http://plovdiv.riosv.com/files/file/OPOS/PU_Calapica.pdf