Категории
Природа

Други проекти

1. Разработени специфични природозащитни цели по Договор № Д-30-14/07.04.2020 г. за обществена поръчка с предмет "Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за целевите обекти на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002003 "Кресна" за опазване на дивите птици"

2. Проект: " Повишаване на обществената информираност за новото Рамсарско място в България „Карстов комплекс Драгоманско блато”

3. Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела “растителни микрорезервати” (BulPlantNet – Life08NAT/BG/279)

4. „Подобряване на условията за опазване на едрите хищници – най-добрите практики” LIFE 07NAT/IT/000502 EX-TRA

5. Проект по двустранно сътрудничество между България и Германия „Опит на Германия в прилагането на европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране

6. Туининг проект BG07/IB/EN/06 „Укрепване на институционалния капацитет за прилагане на законодателството на ЕС за защита на природата”