Категории
Природа

Защитени територии

Заявление за посещение в резерват

Декларация, във връзка с  участие в конкурс за възлагане на дейности по чл. 20, ал. 1, т. 2  от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост /обн., ДВ, бр.49 от 2005 г./ на територията на Национален парк /Поддържан резерват.