Категории
Природа

Обществени поръчки

I.Обществени поръчки на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с бенефициент дирекция „Национална служба за защита на природата”

  1. Проект DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” Обявления Отваряне на ценова оферта Избран изпълнител Обобщена информация за изпълнение на договор
    1. Проект DIR-59318-2-3 „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000”
    Предварителни обявления Обявления Отваряне на ценова оферта Избран  изпълнител Обобщена информация за изпълнение на договор