Категории
Природа

Ръководства и препоръки

Ръководства на ЕК

1. Ръководство по прилагане на чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (вкл. Оценка на съвместимост на планове, програми и инвестиционни проекти)

Известие на Комисията (2021/C 437/01) относно Оценка на планове и проекти във връзка със защитени зони по "Натура 2000" - методическо ръководство за прилагане на член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО за местообитанията (на бълг и англ. език)

Ръководство на Комисията относно развитието на вятърната енергия и законодателството на ЕС за природата (на бълг и англ. език)

Управление на обектите от НАТУРА 2000 – Ръководство за тълкуване на чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО (превод)

MANAGING NATURA 2000 SITES - The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC

Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC 

Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC - CLARIFICATION OF THE CONCEPTS OF: ALTERNATIVE SOLUTIONS, IMPERATIVE REASONS OF OVERRIDING PUBLIC INTEREST, COMPENSATORY MEASURES, OVERALL COHERENCE, OPINION OF THE COMMISSION 

2. Ръководство по прилагане на чл. 10 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна

Guidance on the maintenance of landscape connectivity features of major importance for wild flora and fauna

3. Other guidelines and informational materials

4. Натура 2000 и Минна индустрия за неенергийни цели (Ръководството е налично само на английски език)

5. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание

6. Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28 April 2013 (Ръководството е налично само на английски език)

7. Ръководство за попълване на Стандартен Натура 2000 Формуляр за защитени зони от мрежата, съгласно изискванията на ЕК  - (версия на български език) и  (вeрсия на английски език )

8. Насоки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 511/2014:

Документ с насоки относно приложното поле и основните задължения във връзка с Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедлива и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза (2016/C 313/01)

9.  Ръководство относно строгата защита на животинските видове от интерес за Общността съгласно Директивата за местообитанията

 

Документи и ръководства по международни конвенции свързани с опазването на видовете в защитените територии и зони

 

КОНВЕНЦИЯ ПО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

РЕШЕНИЕ VIII/28. Impact assessment: Voluntary guidelines on biodiversity-inclusive impact assessment

 

РАМСАРСКА КОНВЕНЦИЯ

Резолюция X.17 Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: updated scientific and technical guidance

 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВАТА ЕВРОПЕЙСКА ФЛОРА И ФАУНА И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ (БЕРНСКА КОНВЕНЦИЯ)

 • Препоръки на Постоянния комитет
 1. Recommendation No.109 (2004) on minimising adverse effects of wind power generation on wildlife
 2. Recommendation No.110 (2004) on minimising adverse effects of above-ground electricity transmission facilities (power lines) on birds
 3. Recommendation No.117 (2005) on the plan to set up a wind farm near the town of Balchik and other wind farm developments, on the Via Pontica route (Bulgaria)
 4. Recommendation No.130 (2007) of the Standing Committee, adopted on 29 November 2007, on the windfarms planned near Balchik and Kaliakra, and other wind farm developments on the Via Pontica route (Bulgaria)
 • Ръководства
 1. Методически указания за провеждане на орнитологичен мониторинг на площадки за ветроенергийни паркове по време на миграция на птиците
 2. Ръководство за определяне на въздействието върху околната среда на ветрогенераторни паркове (GUIDE DE L'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DES PARCS EOLIENS)
 3. ПРИЛЕПИТЕ: Методика за изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост (Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда)
 • Доклади
 1. Windfarms and Birds : An analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues
 2. Effects of Wind Farms on Birds (Consil of Europe, Nature and Environment-№139)
 3. Ветроенергийните паркове и птиците: Актуализиран анализ за въздействието на ветроенергийните паркове върху птиците и насоки относно най-добрите практики за интегрирано планиране и оценка на въздействието (Превод на документ T-PVS/Inf (2013) 15) 

 

КОНВЕНЦИЯ ЗА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ (CMS)

 

 АФРИКАНО ЕВРОАЗИАТСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БОДОПЛАВАЩИТЕ ПТИЦИ (AEWA)

 • Ръководства

 

IUCN

Намаляване на въздействията върху биологичното разнообразие, свързани с развитието на слънчевата и вятърната енергия - Насоки за разработчици на проекти (2021)