Категории
Природа

Ръководства и препоръки

Ръководства на ЕК за прилагане на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

1. Ръководства на ЕК за прилагане на чл.6 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (вкл. Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони)

Ръководство на Комисията относно развитието на вятърната енергия и законодателството на ЕС за природата (на бълг и англ. език)

Управление на обектите от НАТУРА 2000 – Ръководство за тълкуване на чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО (превод)

MANAGING NATURA 2000 SITES - The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/CEE(Оригинална версия на английски език)

Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC (Оригинална версия на английски език)

Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC - CLARIFICATION OF THE CONCEPTS OF: ALTERNATIVE SOLUTIONS, IMPERATIVE REASONS OF OVERRIDING PUBLIC INTEREST, COMPENSATORY MEASURES, OVERALL COHERENCE, OPINION OF THE COMMISSION  (Ръководството е налично само на английски език)

2. Ръководство на ЕК за прилагане на чл.10 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Guidance on the maintenance of landscape connectivity features of major importance for wild flora and fauna(Ръководството е налично само на английски език)

3. Други ръководства и информационни материали на ЕК 

4. Натура 2000 и Минна индустрия за неенергийни цели (Ръководството е налично само на английски език)

5. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание

6. Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28 April 2013 (Ръководството е налично само на английски език)

7. Ръководство за попълване на Стандартен Натура 2000 Формуляр за защитени зони от мрежата, съгласно изискванията на ЕК  - (версия на български език) и  (вeрсия на английски език )

Препоръки и ръководства на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция)

 • Препоръки
 1. Recommendation No.109 (2004) on minimising adverse effects of wind power generation on wildlife
 2. Recommendation No.110 (2004) on minimising adverse effects of above-ground electricity transmission facilities (power lines) on birds
 3. Recommendation No.117 (2005) on the plan to set up a wind farm near the town of Balchik and other wind farm developments, on the Via Pontica route (Bulgaria)
 4. Recommendation No.130 (2007) of the Standing Committee, adopted on 29 November 2007, on the windfarms planned near Balchik and Kaliakra, and other wind farm developments on the Via Pontica route (Bulgaria)
 • Ръководства
 1. Методически указания за провеждане на орнитологичен мониторинг на площадки за ветроенергийни паркове по време на миграция на птиците
 2. Ръководство за определяне на въздействието върху околната среда на ветрогенераторни паркове (GUIDE DE L'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DES PARCS EOLIENS)
 3. ПРИЛЕПИТЕ: МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда)
 • Доклади
 1. Windfarms and Birds : An analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues
 2. Effects of Wind Farms on Birds (Consil of Europe, Nature and Environment-№139)
 • Насоки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 511/2014

Документ с насоки относно приложното поле и основните задължения във връзка с Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедлива и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза (2016/C 313/01)