Категории
Природа

Писма по чл.39, ал.5 от Наредбата за ОС

 

2024 година

Инвестиционно предложение "Изграждане на блок 8 АЕЦ Козлодуй"

2017 година

 Инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, фаза 2“: Компонент 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“ и Компонент 6 „Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590 (междугарие Ямбол-Завой) до км 192+706 (междугарие Завой-Зимница) за скорост 160 км/ч“

2016 година

Инвестиционно предложение „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

Инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе – Велико Търново“

2015 година

Инвестиционно предложение „Околовръстен път на гр.Провдив“

Инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“

2014 година

Инвестиционно предложение „Реализация на проект „Яденица“ за „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“

Инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Кулата“

Инвестиционно предложение за „Модернизация на Път I-1 (E-79) Видин Враца“

Инвестиционно предложение заДоизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“

2013 година

Изграждане на ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ 400 kV до п/ст „Бургас“ 400 kV, с разкъсване в п/ст „Марица Изток“ 400 kV до ТЕЦ „Марица Изток 3“

2012 година

Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовик и производство на трошено-камрнни фракции в находище „Тетово-2“, в землището на с. Тетово, общ. Тетово, общ. Русе

Добив и преработка на индустриални минерали – габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка“, находище „Болярка“ в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово, ол. Ямбол

Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

Изграждане на части от обект „Удвояване и електификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“

Модернизация на Път I-8 „Калотина-СОП“ от км 1+000 до км 48+270

Морски газапровод „Южен поток“ – български участък

2011 година

Изграждане на газопровод „Южен поток“

Изграждане на обекти с обществено предназначение в поземлен имот № 44327.249.5, м. „Бяло поле“, гр. Луковит