Категории
Министерство

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 21 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“

В изпълнение на Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между МОСВ и „ВиК“ ЕАД Бургас, както и съобразно договор между „ВиК“ ЕАД Бургас и „Умвелтбундесамт“ ООД (Федерална агенция по околна среда на Република Австрия) са разработени от експертен екип специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 21 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, както следва:

 • За защитена зона BG0000149 „Ришки проход“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0000271 „Мандра - Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002041 „Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0001004 „Емине - Иракли“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000146 „Плаж Градина - Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000152 „Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици.
 • За защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Целите са разработени в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Те са в изпълнение на насоките на Европейската комисия за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира от една страна дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга - приносът ѝ по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.

Тези цели са основата за определяне на природозащитните мерки в защитените зони и се основават на научни познания и информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Становища, предложения, препоръки и коментари по разработените специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за посочените по-горе 21 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ може да изпращате в срок до 24.04.2023 г. на следните адреси:

 

Министерство на околната среда и водите

1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

 

Ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

Документи