Категории
Министерство

ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ ЗА 5 БРОЯ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ

На основание чл.66 от АПК, Министерството на околната среда и водите уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт, заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за следните защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002007 „Остров Ибиша“, BG0002008 „Остров Горни Цибър“, BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“, BG0002091 „Остров Лакът“ и BG0002104 „Цибърско блато“.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на МОСВ на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22 или на имейл: edno_gishe@moew.government.bg в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване, както и с текстове за специфични цели за защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002007 „Остров Ибиша“, BG0002008 „Остров Горни Цибър“, BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“, BG0002091 „Остров Лакът“ и BG0002104 „Цибърско блато“ от публикуваното по-долу приложение, както и на интернет страниците на РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Монтана, РИОСВ – Плевен.

Документи