Категории
Министерство

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 3 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“

От експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН) са разработени специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 3 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, както следва:

 • За защитена зона BG0000399 „Българка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0002128 „Централен Балкан буфер“ за опазване на дивите птици.

Целите са разработени в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ по споразумение между Министерство на околната среда и водите и ИБЕИ-БАН.

Те са в изпълнение на насоките на Европейската комисия за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира от една страна дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга - приносът ѝ по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.

Тези цели са основата за определяне на природозащитните мерки в защитените зони и се основават на научни познания и информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Становища, предложения, препоръки и коментари по разработените специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за посочените по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ може да изпращате в срок до 15.03.2023 г. на следните адреси:

 

Министерство на околната среда и водите

1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

 

Ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

 

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000214150615
  Удостоверено време: 15.02.2023 09:21:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000214150617
  Удостоверено време: 15.02.2023 09:21:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000214150613
  Удостоверено време: 15.02.2023 09:21:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority