Категории
Министерство

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ ОБЩИ, ПРИОРИТЕТНИ, СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000366 “КРЕСНА - ИЛИНДЕНЦИ” И ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002003 “КРЕСНА“

В изпълнение на Препоръка 212 (2021) на Постоянния комитет на Бернската конвенция, със Заповед на министъра на околната среда и водите бе сформирана работна група за консенсусно приемане на природозащитните цели на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, разположени в района на Кресненското дефиле, както следва:

 

  • защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

и

  • защитена зона BG0002003 “Кресна“ за опазване на дивите птици.

 

Работната група, ръководена от г-н Тома Белев, замeстник-министър на околната среда и водите, проведе общо 5 заседания между март и юни 2022 г., в рамките на които бяха разгледани 3 групи природозащитни цели на двете защитени зони – общи цели, природозащитни приоритети и подробни и специфични природозащитни цели.

В работната група взеха участие представители на научни институти на БАН, университети, Националният природонаучен музей и на неправителствени организации, вносители на предложенията за защитените зони. Постоянни наблюдатели на процеса бяха представители на Европейската комисия и Агенция „Пътна инфраструктура“. Всички проведени заседания бяха публични и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите са публикувани видео-записи от заседанията на адрес https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/aktualno/

С Протокол от проведено на 20.06.2022 г. заседание, работната група прие с консенсус проект на общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” и защитена зона BG0002003 “Кресна“.

На 13 юли 2022 г. министърът на околната среда и водите одобри резултатите от работата на работната група и възложи публикуването на предложените общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели за двете защитен зони за обществено обсъждане.

 

Становища, предложения, препоръки и коментари по предложените цели за посочените по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ може да изпращате в срок до 16.09.2022 г. на следните адреси:

 

Министерство на околната среда и водите

1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

 

Ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

Документи