Категории
Министерство

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 13 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“

От експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН са разработени специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 13 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, както следва:

 • За защитена зона BG0000182 „Орсоя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000232 „Батин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000237 „Остров Пожарево“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0000334 „Остров“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000335 „Карабоаз“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000396 „Персина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000530 „Пожарево – Гарван“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000631 „Ново село“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунащ
 • За защитена зона BG0002006 „Рибарници Орсоя“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002017 „Комплекс Беленски Острови“ за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002018 „Остров Вардим“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици
 • За защитена зона BG0002024 „Рибарници Мечка“ за опазване на дивите птици.

 

Целите са разработени в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, в изпълнение на Работен пакет I.11. „Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 13 защитени зони от мрежата Натура 2000 в България“ на Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.

Те са в изпълнение на насоките на Европейската комисия за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира от една страна дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга - че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.

Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Становища, предложения, препоръки и коментари по разработените специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за посочените по-горе 13 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ може да изпращате в срок до 18.12.2021 г. на следните адреси:

 

Министерство на околната среда и водите

1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

 

Ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

 

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000166536161
  Удостоверено време: 17.11.2021 17:22:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority