Категории
Министерство

Проект на заповед за изменение на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002098 „Рупите“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за изменение на заповед № РД-282/16.03.2010 г., (обн., ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.) на министъра на околната среда и водите, за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002098 „Рупите“.

Пълният текст на проектозаповедта е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, раздел „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград (гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Документи
  • .docx
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000183897014
    Удостоверено време: 17.05.2022 09:37:29
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority