Категории
Министерство

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, публикувано на 09.03.2023 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000503 „Река Лом“, разположена в землищата на с. Бело поле, с. Динково, с. Дражинци, с. Дреновец, с. Ружинци, с. Тополовец, община Ружинци, област Видин, с. Василовци, с. Дондуково, с. Дъбова махала, с. Княжева махала, с. Крива бара, община Брусарци, област Монтана, с. Замфир, гр. Лом, с. Сталийска махала, с. Трайково, община Лом, област  Монтана, с. Аспарухово, община Медковец, област Монтана;

- защитена зона BG0000525 „Тимок“, разположена в землищата на с. Балей, гр. Брегово, с. Връв, с. Куделин, община Брегово, област Видин, с. Ново село, община Ново село област Видин;

- защитена зона BG0000614 „Река Огоста“, разположена в землищата на с. Бутан, с. Гложене, с. Крива бара, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с. Войводово, гр. Мизия, с. Сараево, с. Софрониево, община Мизия, област Враца, гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца;

- защитена зона BG0000631 „Ново село“, разположена в землищата на с. Флорентин, с. Ново село, с. Ясен, община Ново село, област Видин, с. Връв, община Брегово, област Видин.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите, както следва:

- за защитени зони BG0000503 „Река Лом“, BG0000525 „Тимок“ и BG0000631 „Ново село“ - РИОСВ Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, п.к. 55, етаж 3);

- за защитена зона BG0000614 „Река Огоста“ - РИОСВ Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

 В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на 09.03.2023 г.       

 

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000216832068
  Удостоверено време: 09.03.2023 09:17:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000216832071
  Удостоверено време: 09.03.2023 09:17:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000216832073
  Удостоверено време: 09.03.2023 09:17:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000216832077
  Удостоверено време: 09.03.2023 09:17:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority