Категории
Министерство

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за защитени зони изготвени по реда на Закона за биологичното разнообразие, публикувано на 25.08.2023 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че:

1. Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000143 „Караагач“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Китен, община Приморско, област Бургас и с. Лозенец, община Царево, област Бургас.

2. Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т.1 и т. 5, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.) за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Веселие, с. Ново Паничарево, гр. Приморско, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, с. Лозенец, община Царево, област Бургас.

Пълният текст на проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“№ 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на 25.08.2023 г.

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000240305040
  Удостоверено време: 25.08.2023 09:24:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000240305058
  Удостоверено време: 25.08.2023 09:24:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority