Категории
Министерство

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 15 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА „НАТУРА 2000“

От експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН са разработени специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 15 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, както следва:

 • За защитена зона BG0000241 „Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0000377 „Калимок–Бръшлен“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000497 „Арчар" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000498 „Видбол“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000503 „Река Лом" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000525 „Тимок" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000528 „Островска степ – Вадин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000534 „Остров Чайка" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000552 „Остров Кутово" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000614 „Река Огоста" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок" за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002065 „Блато Малък Преславец" за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002067 „Остров Голя" за опазване на дивите птици.

 

Целите са разработени в изпълнение на Договор сключен между Предприятието за управление на дейностите   по опазване на околната среда и ИБЕИ - БАН, за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 15 защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.

Същите са в изпълнение на насоките на Европейската комисия за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира от една страна дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга - приносът по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.

Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и трябва да се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Становища, предложения, препоръки и коментари по разработените специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за посочените по-горе 13 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ може да изпращате в срок до 31.01.2022 г. на следните адреси:

 

Министерство на околната среда и водите

1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

 

Ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

Документи