Категории
Природа

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на четири броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

27 март 2020 | 10:43

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000205 „Стралджа“, разположена в землищата на с. Венец, с. Деветинци, община Карнобат, област Бургас, гр. Стралджа и с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000623 „Таушан тепе“, разположена в землището на с. Невша, община Ветрино, област Варна;

- защитена зона BG0000626 „Круше“, разположена землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград;

- защитена зона BG0001033 „Брестовица“, разположена в землищата на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, с. Храбрино, с. Извор, с. Брестовица, с. Първенец и с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Варна.

 

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на дата: 27.03.2020 г.