Категории
Води

Ръководства за прилагане на Европейското законодателство

Ръководство по РДВ №

Ръководство - Английски

Ръководство  - Български

Година на приемане

Ръководство 1

Policy summary

 

2003

Economics and the Environment – The implementation challenge of the WFD

Икономика и околна среда – Предизвикателството при прилагането на РДВ

Ръководство 2

Identification of Water Bodies

Идентификация на водни обекти

2003

Ръководство 3

Policy summary

 

2003

Analysis of Pressures and Impacts

Анализ на натиск и въздействия

Ръководство  4

Policy summary

 

2003

Identification and Designation of Heavily Modified

and Artificial Water Bodies

Идентификация и обозначаване на силно модифицирани и изкуствени водни обекти

Ръководство 5

Transitional and Coastal Waters Typology, Reference Conditions and Classification Systems

Преходни и крайбрежни води - Типология, референтни условия и класификационни системи

2003

Ръководство 6

Policy summary

 

2003

Towards a guidance on establishment of the intercalibration network and the process on the intercalibration exercise

Към насоки за установяване на интеркалибрационната мрежа и процеса на упражнението за интеркалибриране

Ръководство 7

Policy summary

 

2003

Monitoring under the Water Framework Directive

Мониторинг съгласно Рамковата директива за водите

Ръководство 8

Public Participation in relation to the Water Framework Directive

Участие на обществеността във връзка с Рамковата директива за водите

2003

Ръководство 9

Policy summary

 

2003

Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) of the Water Framework Directive

Внедряване на елементите на географската информационна Система (ГИС) на РДВ

Guidance 10

Policy summary

 

2003

River and lakes – Typology, reference conditions and classification systems

Реки и езера – Типология, референтни условия и класификационни системи

Ръководство 11

Planning process

Процес на планиране

2003

Ръководство 12

The role of wetlands

Ролята на влажните зони

2003

Ръководство 13

Overall approach to the classification of ecological status and ecological potential

Цялостен подход към класификацията на екологично състояние и екологичен потенциал

2005

Ръководство 14

Guidance on the intercalibration process 2004-2006

Процес на интеркалибрация 2004-2006

2005

Guidance on the intercalibration process 2008-2011

Процес на интеркалибрация 2008-2011

2011

Ръководство  15

Guidance on Groundwater Monitoring

Мониторинг на подземните води

2007

Ръководство 16

Guidance on Groundwater in Drinking Water Protected Areas

Ръководство за подземните води в защитените зони за питейна вода

2007

Ръководство 17

Guidance on preventing or limiting direct and indirect inputs in the context of the Groundwater directive 2006/118/EC

Ръководство за предотвратяване или ограничаване на преки и косвени входове в контекста на Директивата за подземните води 2006/118/ЕО

2007

Ръководство 18

Groundwater status assessment and trend assessment

 

Оценка на състоянието на подземните води и оценка на тенденциите

2009

Ръководство 19

Surface water chemical monitoring

Химически мониторинг на повърхностните води

2009

Ръководство 20

Exemptions to the environmental objectives

Изключения от целите за околна среда

2009

Ръководство 21

Guidance for reporting under the Water Framework Directive

Ръководство за докладване по Рамковата директива за водите

2009

Ръководство 22

Updated Guidance on Implementing the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU Water policy

Актуализирано ръководство за внедряване на Географската информационна система (GIS) Елементи на политиката на ЕС за водите

2009

Ръководство  23

Policy summary

 

 

Eutrophication assessment

Оценка на еутрофикацията

2009

Ръководство 24

River basin management in a changing climate

Управление на речните басейни при променящ се климат

2009

Ръководство 25

Chemical monitoring of sediment and biota

Химичен мониторинг на седименти и биота

2010

Ръководство 26

Risk assessment and use of conceptual models for groundwater

Оценка на риска и използване на концептуални модели за подземни води

2010

Ръководство 27

Technical Guidance For Deriving Environmental Quality Standards

Технически насоки за определяне на стандарти за качество на околната среда

2011

Technical Guidance For Deriving Environmental Quality Standards

Технически насоки за определяне на стандарти за качество на околната среда

2018

Ръководство 28

Technical Guidance on the Preparation of an Inventory of Emissions, Discharges and Losses of Priority and Priority Hazardous Substances

Технически насоки за изготвяне на инвентаризация на емисиите, изхвърлянията и загубите на приоритетни и приоритетни опасни вещества

2012

Ръководство 29

Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC)

Докладване по Директивата за наводненията (2007/60/ЕО)

2013

Ръководство 30

Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise

Процедура за вписване на нови или актуализирани методи за класификация към резултатите от завършено упражнение за интеркалибриране

2015

Ръководство 31

Policy summary

 

 

Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive

Екологичен отток при прилагането на РДВ

2015

Ръководство  32

Biota monitoring

Мониторинг на биота

2014

Ръководство 33

Analytical methods for biota monitoring under the WFD

Аналитични методи  за мониторинг на биота

2014

Ръководство 34

Policy summary

 

2015

Application of water balances for supporting the implementation of the WFD

Прилагане на водни баланси за поддържане изпълнението на РДВ

Ръководство 35

WFD Reporting Guidance 2016

Ръководство за докладване на РДВ 2016 г.

2014

Annex 5

Анекс 5

Annex 6

Анекс 6

Ръководство 36

Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)

Изключения от екологичните цели съгласно член 4, параграф 7

2017

Ръководство 37

Steps for defining and assessing ecological potential for improving comparability of Heavily Modified Water Bodies

Стъпки за дефиниране и оценка на екологичния потенциал за подобряване съпоставимост на силно модифицирани водни обекти

2019

Mittigation measures library

Библиотека за смекчаващи мерки

1

Clarification on the application of WFD Article 4(4) time extensions in the 2021 RBMPs and practical considerations regarding the 2027 deadline

Разяснение относно прилагането на член 4, параграф 4 от РДВ, удължаване на времето в ПУРБ за 2021 г. и практически съображения относно крайния срок до 2027 г.

2017

2

Natural Conditions in relation to WFD Exemptions

Естествени условия във връзка с изключенията от РДВ

2017

Annex_case studies

Анекс-Примери

3

Identification of mixing zones/ Art.4.4, directive 2008/105/EO

Технически насоки за идентифициране на зоните за смесване в съответствие с член 4, параграф 4 от Директива 2008/105/ЕО

2010