Категории
Води

Предоставяни административни услуги

Предоставяни административни услуги от централната администрация

1.Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1 и чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води);

2.Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите (по чл. 44, ал. 1 и чл. 60 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на министъра на околната среда и водите по ЗВ;

3.Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир по приложение № 1 към Закона за водите, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води);

4.Издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир по приложение № 1 към Закона за водите (във връзка с чл. 46, ал. 1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т.1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33 и чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води);

5.Издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ (по чл. 46, ал. 1, т. 8 от ЗВ и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води);

6.Издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (по чл. 46, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от ЗВ и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води);

7.Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ и Приложение №1 по чл. 16, ал. 1 т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване);

8.Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 2 по чл. 16, ал. 1 т. 2 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване);

9.Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти, извън посочените в чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 3 по чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване);

10. Утвърждаване на експлоатационни ресурси на находища на минерални води - не се заплаща такса;

11. Определяне санитарно-охранителни зони на водовземни съоръжения за минерални води, на водовземни съоръжения, разположени в границите на националните паркове, на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към Закона за водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване - не се заплаща такса.