Категории
Води

Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН)

Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения

Оценката и управлението на риска от наводнения за Р. България е предмет на Европейската Директива за наводненията (ДН), която е в сила от 26.11.2007 г. и е транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през м.август 2010 г.

Директивата изисква от държавите членки да приложат подход на дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения в три етапа:

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Методика за предварителна оценка на риска от наводнения

Част АЧаст БСъкратен алгоритъм – Част БАнкетиУпътване за очертаване на залетите площи

РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ (РЗПРН)

Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРНтук

Унифицирани критерии за класифициране на риска по местоположение на наводненията тук

 

II. КАРТИ НА ЗАПЛАХАТА И РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения (изтегли)

Приложение 1Приложение 2Приложение 3

Заповед № РД-370/ 16.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за одобрение на методиката (изтегли)

III. ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ (ПУРН)

резюме на ПУРН, версия на български език

резюме на ПУРН, версия на английски език (summary of  FRMP)

Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка на мерките в ПУРН  (изтегли)

Национален каталог от мерки за ПУРН (изтегли)