Категории
Води

Консултация по График и Работна програма за актуализацията на плановете за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. и мерки за консултации със заинтересованите страни и обществеността

Дата на публикуване: 21.12.2018 г.

Графикът и работната програма за предвидените обществени консултации в процеса на актуализация на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) е публикуван за консултации в периода 21.12.2018 г. до 21.06.2019 г. едновременно с консултациите по график и работна програма за Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ в актуални новини в секция „Води“. За да видите графика и Работна програма за актуализацията на ПУРБ – тук.

Съгласно разработените График и работна програма за актуализацията на ПУРБ 2022-2027 г. се предвижда провеждане на консултации и на следващите етапи от подготовка на ПУРБ координирано с консултациите от етапите за актуализацията на ПУРН:

Следващите консултации при актуализацията на ПУРБ се планират в периодите:

  • м. януари до м. юни 2021 г. за Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управление на водите
  • м. януари до м. юни 2022 г. за Проектите на ПУРБ 2022-2027

Информацията за стартиране на консултациите е публикувана на 21.12.2018 г. в раздел Води - Актуално/Новини.