Категории
Води

Консултации по проектите на Плановете за управление на речните басейни

Проектите на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и програмата от мерки са публикувани за консултация с обществеността в периода 30.03.2024 г. - 30.09.2024 г., като последен етап от актуализация на ПУРБ за периода 2022-2027 г.

Планът за управление на речните басейни е стратегически документ за постигане и поддържане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води и на свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите.

Информацията за проектите на ПУРБ е публикувана на интернет страниците на Басейновите дирекции и на интернет страницата на МОСВ – тук.

Ще се проведат срещи за консултация със заинтересованите страни на национално ниво в гр. София, Министерство на околната среда и водите, бул. "Княгиня Мария Луиза" 22, зала "Европа" на следните дати:

  • На 14.05.2024 г. откриваща среща за консултациите от 13.30 до 16.30 часа:      

               Покана         Програма         Презентации      Участници

  • На 15.05.2024 г. дискусионна среща „ГРАДСКА СРЕДА – Домакинства и ВиК сектор“ от 9.30 до 14.30 часа:     

               Покана         Програма         Презентации      Участници     

  • На 16.05.2024 г. дискусионна среща „ИКОНОМИКА и ЕНЕРГЕТИКА“ от 09.30 до 14.30 часа:

               Покана         Програма         Презентации      Участници   

  • На 21.05.2024 г. дискусионна среща „Черно море“ от 14.00 до 17.00 часа:        

               Покана         Програма         Презентации      Участници                

  • На 22.05.2024 г. дискусионна среща „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ“ от 9.30 до 15.00 часа:         

               Покана         Програма         Презентации      Участници     

 

Консултации ПУРБ по райони за басейново управление:
График за провеждане на срещите за консултация по райони за басейново управление може да намерите на:


Дунавски район

Черноморски район

Източнобеломорски район

Западнобеломорски район
  

Очакваме активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост по време на консултациите и при прилагане на мерките. Получените по време на консултациите становища и предложения ще бъдат взети предвид при финализирането на програмите от мерки и ПУРБ.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваните проекти на ПУРБ може да изпращате по предпочитан от вас начин:

за Дунавски район:

Басейнова дирекция „Дунавски район“

гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа“ 60, п.к 1237

или на e-mail: dunavbd@bddr.bg

 

за Черноморски район:

Басейнова дирекция „Черноморски район“

гр. Варна 9000, ул. „Александър Дякович” 33

или на e-mail: bdvarna@bsbd.bg

 

за Източнобеломорски район:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ 35, п.к.307

или на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

 

за Западнобеломорски район:

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”,

гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски” 66, п.к. 441

или на e-mail: bdblg@wabd.bg

 

за всички райони за басейново управление:

МОСВ

гр. София 1000, бул.„Княгиня Мария Луиза“ № 22

или на e-mail: RBMPconsultation@moew.government.bg

 

Очакваме Вашето активно участие!