Категории
Министерство

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

В сила от 20.05.2011 г.

Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.

Обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г., доп., бр. 59 от 29.07.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 5.01.2018 г., доп., бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г., бр. 11 от 5.02.2019 г., в сила от 5.02.2019 г., бр. 27 от 2.04.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., изм., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.

 

Раздел I

Такси по Закона за опазване на околната среда

Чл. 1. (1) (Отм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., отм., бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).

(3) (Отм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).

 (4) (Отм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).

 (5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) При извършване на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се събира такса, както следва:

 1. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 500 лв.;
 2. за издаване на решение по ОВОС:

 а) (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) при процедура по задължителна ОВОС - 1200 лв.;

 б) при процедура след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС - 700 лв.;

 в) (нова – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато:

 аа) инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2 от ЗООС – 1450 лв.;

 бб) инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС – 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностните сметки на инсталациите, но не по-малко от 1600 и не повече от 10 000 лв.;

 вв) инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2 от ЗООС и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС – 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностните сметки на инсталациите, но не по-малко от 1850 и не повече от 10 000 лв.;

 1. за издаване на становище по екологична оценка на план или програма - 600 лв.;
 2. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - 400 лв.

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) За издаване на комплексно разрешително по глава седма, раздел II от ЗООС се събира такса, както следва:

 1. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) за изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения или за съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностните сметки на работните проекти на инсталациите, но не по-малко от 1000 и не повече от 10 000 лв.;
 2. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от стойността на дълготрайните материални активи на всички разположени на площадката инсталации, но не по-малко от 2000 и не повече от 20 000 лв.;
 3. (отм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.);
 4. (отм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.);
 5. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) за експлоатация на действащи и изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от сумата на стойностите на дълготрайните материални активи на действащите и новите инсталации и съоръжения, но не по-малко от 2000 и не повече от 20 000 лв.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., бр. 3 от 2018 г., отм., бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм., бр. 3 от 2018 г., нова, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) За актуализиране на комплексно разрешително в случаите по чл. 126, ал. 1 от ЗООС се събира такса в размер 3000 лв.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм., бр. 3 от 2018 г., нова, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) Когато се прилага § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 98 от 2018 г.), се събира такса в размер 3000 лв.

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) (1) За издаване на решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС за одобряване на доклад за безопасност или по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал се заплаща такса в размер 500 лв.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) За издаване на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер 200 лв.

 (3) За валидиране класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и издаване на становище по чл. 103, ал. 6 и 7 ЗООС за потвърждаване на извършената класификация се заплаща такса в размер 100 лв.

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За издаване на разрешително по чл. 31 ЗОИК се събира такса в зависимост от количеството на емисиите въглероден диоксид, както следва:

 1. за инсталации с емисии до 100 килотона годишно - 500 лв.;
 2. за инсталации с емисии от 100 до 500 килотона годишно - 1000 лв.;
 3. за инсталации с емисии над 500 килотона годишно - 3000 лв.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За преразглеждане на издаденото разрешително при промяна на работата на инсталацията и/или промяна в плана за мониторинг, в резултат от което се издава ново разрешително, се събира такса в размер 500 лв.

 (3) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За преразглеждане на издадено разрешително при промяна в инсталацията, в резултат от което се издава решение за актуализиране, се събира такса в размер 200 лв.

 (4) За одобряване на плана за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите се събират такси в зависимост от количеството на емисиите на въглероден диоксид, както следва:

 1. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) за авиационни оператори със средно годишно количество емисии, равно или по-малко от 50 килотона - 500 лв.;
 2. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) за авиационни оператори със средно годишно количество емисии, надвишаващи 50 килотона - 1000 лв.

 (5) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За одобряване на актуализиран план за мониторинг на авиационни оператори се събира такса в размер 100 лв.

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За откриване на партида в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове се събират следните такси:

 1. на оператори на инсталации по чл. 31 ЗОИК и на авиационни оператори по чл. 35, ал. 1 ЗОИК – 200 лв.;
 1. на юридически и физически лица, представляващи верификационни органи по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗОИК – 100 лв.;
 1. на юридически и физически лица, които не отговарят на условията по т. 1 и 2 – 350 лв.

 (2) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове ежегодно се събират следните такси:

 1. за лицата по ал. 1, т. 1 – 200 лв.;
 1. за лицата по ал. 1, т. 2 – 100 лв.;
 1. за лицата по ал. 1, т. 3 – 350 лв.

Чл. 6. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.).

Чл. 7. (1) (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За откриване на процедура за присъждане на екомаркировката на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 27/1, 30/01/2010) и Регламент (ЕС)/782/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на приложение ІІІ към Регламент (ЕС) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 219/26,15/08/2013) по реда на чл. 139 ЗООС се събира такса 600 лв. за всеки заявен продукт.

 (2) Таксата по ал. 1 се намалява, както следва:

 1. (доп. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) с 20 на сто за микро, малки и средни предприятия и заявители от развиващи се страни;
 2. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) с 15 на сто за организации, които имат система за управление по околна среда, сертифицирана по ISO 14001, или 30 на сто за организации, регистрирани по EMAS; за организации, отговарящи и на двете условия, се прилага по-голямото намаление;
 3. (нова – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) с 20 на сто при изменение или продължение на правото за ползване на екомаркировката на ЕС или за продукт/продукти, на които е присъдена друга екологична маркировка тип I съгласно EN ISO 14024.

 (3) Намаленията по ал. 2 са кумулативни.

 (4) (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.).

 (5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм., бр. 3 от 2018 г.).

 (6) (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.).

 

Раздел II

Такси по Закона за водите

Чл. 8. (1) За издаване на разрешения се събират следните такси:

 1. за ползване на:

 а) (доп. – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, на вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав, с изключение на изземване на наносни отложения от река Дунав - 500 лв.;

 б) във всички останали случаи - 250 лв.;

 1. за водовземане от:

 а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, от вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - 500 лв.;

 б) във всички останали случаи - 250 лв.

 (2) За продължаване срока на разрешенията по ал. 1 се събира такса в размер 100 лв.

 (3) За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по ал. 1 се събират следните такси:

 1. по т. 1:

 а) по буква "а" - 250 лв.;

 б) по буква "б" - 130 лв.;

 1. по т. 2:

 а) по буква "а" - 250 лв.;

 б) по буква "б" - 130 лв.

Чл. 9. За ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите се събират следните такси:

 1. за издаване на скица на воден обект или санитарно-охранителна зона - 10 лв., а когато скицата съдържа и допълнителни кадастрални данни - 15 лв.;
 2. за предоставяне на списък с координати на подробни точки - по 0,70 лв. за една точка;
 3. за предоставяне на копие от специализирана карта или част от нея:

 а) в графичен вид - по 12 лв. на квадратен дециметър;

 б) в цифров вид - таксата по буква "а", увеличена с 50 на сто;

 1. за предоставяне на справки от специализираните карти и регистър, които са в цифров вид - таксата за съответната услуга, увеличена с 20 на сто.

Чл. 10. За предоставяне на информация от регистъра на разрешителните и от регистъра на предоставените концесии за водите се събира такса в размер 1,17 лв. на страница.

Чл. 11. При подаване на заявление по чл. 102а, ал. 1 от Закона за водите за предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода се заплаща такса в размер 500 лв.

Чл. 11а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2019 г.) За вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите се събира такса в размер 250 лв.

 

Раздел III

Такси по Закона за управление на отпадъците

Чл. 12. (1) За издаване на разрешение се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - 200 лв. за всяка площадка поотделно;
 2. за внос, трансграничен превоз до Република България и транзит на отпадъци на територията на Република България - 350 лв.;
 3. за износ, превоз от Република България към други страни от Общността - 350 лв.;
 4. на организации по оползотворяване - 600 лв.;
 5. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) на лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изпълняващи задълженията си индивидуално - 200 лв.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по ал. 1, т. 1 се събира такса в размер 50 лв.

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) В случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 включва нова площадка, се събира такса в размер 200 лв. за всяка нова площадка поотделно.

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За продължаване срока на действие на разрешението се събират следните такси:

 1. по ал. 1, т. 4 - 300 лв.;
 2. по ал. 1, т. 5 - 100 лв.

 (5) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За изменение и/или допълнение на разрешението за извършване на дейностите се събират следните такси:

 1. по ал. 1, т. 4 - 300 лв.;
 2. по ал. 1, т. 5 - 100 лв.

 (6) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.).

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) За извършване на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО и издаване на регистрационен документ се събират следните такси:

 1. по чл. 35, ал. 3 ЗУО - 100 лв. за всяка площадка поотделно;
 2. по чл. 35, ал. 5 ЗУО - 180 лв.

 (2) За изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационен документ, се събира такса в размер 50 лв.

 (3) В случаите, когато изменението и/или допълнението на регистрацията по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационния документ, включва нова площадка, се събира такса в размер 100 лв. за всяка нова площадка поотделно.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.).

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.).

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 6 ЗУО на лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗУО или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗУО, се събира такса в размер 100 лв.

 

Раздел IV

Такси по Закона за чистотата на атмосферния въздух

Чл. 17. За издаване на разрешение се събират следните такси:

 1. за използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти по чл. 11а, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух:

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 8.01.2013 г.) в количество до 1 тон - 50 лв.;

 б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 8.01.2013 г.) в количество до 20 тона - 150 лв.;

 в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 8.01.2013 г.) в количество над 20 тона - 200 лв.;

 1. за употребата на летливи органични съединения по чл. 9а, ал. 2, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - 300 лв.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 8.01.2013 г.) (1) За вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 158 лв.

 (2) За вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 30л, ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 60 лв.

Чл. 17б. (Нов – ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 31.07.2018 г.) (1) За вписване в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 190 лв.

 (2) За вписване на промяна по чл. 9г, ал. 13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 70 лв.

 

Раздел V

Такси по Закона за биологичното разнообразие

Чл. 18. За издаване на разрешение се събират следните такси:

 1. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за образец CITES за внос, износ или реекспорт на екземпляри от застрашени видове от дивата фауна и флора съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 5, ал. 1 и 4 от Регламент № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. (ОВ, L 61 от 1.03.1997 г.) (Регламент № 338/97) относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Регламент (ЕО) № 865/2006 на Европейската комисия от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 (ОВ, L 166 от 19.06.2006 г.) (Регламент № 865/2006) и за сертификати за лична собственост и колекция от образци съгласно чл. 37, ал. 1 и чл. 44а от Регламент № 865/2006:

 а) за всеки вид от българската фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 30 лв.;

 б) за всеки вид от чуждата фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 45 лв.;

 в) (доп. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за музей и/или за научна институция или са част от колекция от образци - общо за цялото разрешително - 25 лв.;

 1. за въвеждане в природата на неместни и за повторно въвеждане на местни диви животински и растителни видове по чл. 67 и 68 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 а) за неместни видове - 500 лв.;

 б) за местни видове - 50 лв.;

 1. за изключение от забраните по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 3 ЗБР:

а) за научни цели и за попълване на колекции на музеи, ботанически и зоологически градини, както и за дейности, които директно подпомагат опазването на видовете растения и животни - 40 лв.;

 б) (доп. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) във всички останали случаи с изключение на разрешителните за разрушаване или преместване на гнезда от физически лица и общини за издаване на разрешителни за отстраняване на мъртви китоподобни бозайници от бреговата ивица - 100 лв.

Чл. 19. За издаване на сертификат се събират следните такси:

 1. за пътуваща изложба, в т.ч. циркове и изложби на растения или животни, съгласно чл. 30, ал. 1 от Регламент № 865/2006 - 50 лв.;
 2. за изключенията по чл. 8, ал. 3 от Регламент № 338/97 и за движение на живи екземпляри в Общността по чл. 9, ал. 1 от Регламент № 338/97 за видовете по Приложение А на регламента:

 а) за всеки вид от българската фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 10 лв.;

 б) за всеки вид от чуждата фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 20 лв.;

 в) за видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за музей и/или за научна институция - общо за цялото разрешително - 10 лв.;

 1. (нова – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за сертификат за музикални инструменти, съгласно чл. 44з от Регламент № 865/2006 – 30 лв.

Чл. 20. За регистрация в Секретариата на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) на дейности за размножаване и отглеждане на видове, включени в Приложение I на конвенцията или третирани като такива съгласно чл. 97 ЗБР, се събира такса в размер 300 лв.

Чл. 21. За лицензиране на зоологическа градина по чл. 62, ал. 2 ЗБР се събира такса в размер 1000 лв.

Чл. 22. (1) За извършване на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони се събира такса в размер 280 лв.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При извършване на процедура по оценка за съвместимостта по ал. 1 в рамките на процедури по ОВОС и по екологична оценка се събират таксите по чл. 1, ал. 5.

 

Раздел VI

Такси по Закона за генетично модифицирани организми

 Чл. 23. За издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия се събират следните такси:

 1. (отм., предишна буква "а" – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за първо разрешение за клас 2 генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) - 600 лв.;
 2. (отм., предишна б. "б" – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за следващо разрешение за клас 2 ГММ - 300 лв.;
 3. (предишна буква "в" – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за първо разрешение за клас 3 ГММ - 1000 лв.;
 4. (предишна буква "г" – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за следващо разрешение за клас 3 ГММ - 500 лв.;
 5. (предишна буква "д" – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за първо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 1600 лв.;
 6. (предишна буква "е" – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за следващо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 800 лв.

Чл. 24. За регистриране на помещение за работа с ГМО в контролирани условия по глава трета, раздел II от Закона за генетично модифицирани организми се събират следните такси:

 1. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за помещения за работа от клас 1 и клас 2 с ГММ и от клас А с генетично модифицирани растения и животни – 600 лв.;
 2. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) за помещения за работа от клас 3 и клас 4 с ГММ и от клас Б с генетично модифицирани растения и животни – 3000 лв.

 

Раздел VII

Такси по Закона за лечебните растения

Чл. 25. За издаване на разрешение за събиране на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим с цел култивиране по чл. 11 от Закона за лечебните растения се събират следните такси:

 1. за научни цели - 60 лв.;
 2. за физически и юридически лица - 100 лв.

Чл. 26. За регистрация на книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните растения се събира такса в размер 10 лв.

 

Раздел VIII

Такси по Закона за почвите

Чл. 27. За съгласуване на проект за рекултивация на нарушени терени се събира такса в размер 95 лв.

 

Раздел IХ

Такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

 Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) (1) (Предишен текст на чл. 28 – ДВ, бр. 11 от 2019 г., в сила от 5.02.2019 г.) За уведомление при износ на забранено или строго ограничено химично вещество по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се събира такса в размер 50 лв.

 (2) (Нова – ДВ, бр. 11 от 2019 г., в сила от 5.02.2019 г.) При подаване на формуляри за внос по чл. 6, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси за предоставяне на съгласие за внос на живак или смеси на живака съгласно приложение I от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (OB, L 137 от 24.05.2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/852", за употреба, разрешена в страната, се събира такса в размер 90 лв.

(3) (Нова – ДВ, бр. 11 от 2019 г., в сила от 5.02.2019 г.) За изготвяне на становища от Министерството на околната среда и водите по чл. 7а, ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси относно изпълнението на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852, свързани със:

 1. производство или пускане на пазара на нов продукт с добавен живак, или
 2. използване на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, се събира такса в размер 3000 лв.

 

Раздел Х

Плащане

 Чл. 29. За издаване на заверено копие на документ се събира такса в размер 7 лв.

Чл. 30. (1) Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.

 (2) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

 (3) При внесена такса и необходимост от отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация нова такса не се заплаща.

Чл. 31. Таксите постъпват в бюджета на Министерството на околната среда и водите и се отчитат по Единната бюджетна класификация с изключение на случаите по чл. 195а, ал. 4, т. 3 и 4 от Закона за водите.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1. По смисъла на тарифата "следващо разрешение" е всяко разрешение за дейност по Закона за генетично модифицирани организми, издадено въз основа на ново заявление на същия заявител за същата дейност, подадено след прекратяване действието на издадено предишно разрешение. Разрешението е следващо, когато новото заявление е идентично с първото или различията с него са незначителни и не се отразяват на оценката на риска.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 2. (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Тарифата се приема на основание чл. 72 и 141 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31, ал. 19 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 23, ал. 3 от Закона за почвите, чл. 50, ал. 2, чл. 102г, ал. 3 и чл. 180, ал. 3 от Закона за водите, чл. 90 от Закона за управление на отпадъците, чл. 57, ал. 6 от Закона за лечебните растения, чл. 28, 41 и 58 от Закона за генетично модифицирани организми и чл. 8, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 649/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ, L 201, 27.07.2012 г.).