Категории
Природа

Решение на Министерския съвет № 615 от 02.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 08.09.2020 г.)