Категории
Природа

Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за ИП „Модернизация на железопътна линия Видин–София, Железопътен участък 1: Видин - Медковец, с възложител ДП „НКЖИ“

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие