Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция "Нова Провадия", входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрическо захранване (основно и резервно), водопрово

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.