Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна за ИП „Преносен газопровод до Разлог и Банско“

В срок 30 дни, всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Публикувано на 20.09.2018 г.