Категории
Отпадъци

Програми, планове, методически указания и ръководства

НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПОЕТАПНО НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ (2010-2020)

Инструкции за определяне на нормативните изисквния, свързани с управлението на биоотпадъците (разделно събиране)

Инструкции за определяне на нормативните изисквния, свързани с управлението на биоотпадъците (третиране)

Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците (компостиране)

Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците (анаеробно разграждане)

РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИТЕ В РБЪЛГАРИЯ – разработено в рамките на проект за техническа помощ G2G09/BG/6/2 с подкрепата на Агенция по околна среда – Нидерландия

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ