Категории
Отпадъци

Общи информационни изисквания по чл. 18

ПРЕВОЗИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПИСМЕНА НОТИФИКАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ, СА ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ. 18 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006.

На общите информационни изисквания подлежат следните превози на отпадъци: – превози на отпадъци от Приложение III, които са предназначени за оползотворяване в държави-членки на ЕС

(изключение: При превози за Румъния – до 31.12.2015 г. необходимост от предварителна писмена нотификация); – превози на отпадъци от Приложение III, които са предназначени за оползотворяване в страни, за които се прилага Решението на ОИСР;

– превози на отпадъци от Приложение IIIA, които са предназначени за оползотворяване в държави-членки на ЕС (изкл. Румъния) и държави, за които се прилага Решението на ОИСР;

– превози на отпадъци от Приложение IIIБ, които са предназначени за оползотворяване в държави-членки на ЕС (изкл. Румъния);

-превози на отпадъци, предназначени за лабораторен анализ, чието количество не надвишава 25 кг;

– превози на отпадъци от Приложение III, които са предназначени за оползотворяване в държави, за които не се прилага Решението на ОИСР, но които съгласно чл. 37 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 и в съответствие с информацията в Регламент 1418/2007 и неговите изменения, са потвърдили, че приемат трансграничен превоз на всички или определени отпадъци от Приложения III и IIIА без предварителна нотификация; ВИЖ изискванията на отделните държави тук:

Консолидирана версия на Регламент (ЕО) № 1418/2007 и неговите изменения

 

Консолидиран списък в съответствие с Регламент (ЕО) № 1418/2007 и неговите изменения, на държавите, регулиращи вноса на отпадъците от Зеления списък, може да бъде видян на следния интернет адрес: http://www.umweltdaten.de/abfallwirtschaft-e/gav/Country_List.pdf

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 18 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Формуляр по Приложение VII към Регламент (ЕО) № 1013/2006, както и примерен договор по чл. 18 могат да бъдат намерени в раздел „Формуляри и примерни договори”.